Jump to content

Alicia Garza

Hali sa Wikiquote
Litrato nina Alicia Garza, Ai Jen Poo, asin si Jess Morales Rocketto- kan nagka egwang National Run for Office Day kan 2018

Si Alicia Garza (namundag Enero 4, 1981) sarong Amerikanong aktibista sa civil rights, midbid sa pag'ampoyon sa hiron internasyunal na Black Lives Matter asin sa Saiyang pagsurat editoryal na ipinublikar kan The Guardian, The Nation, Rolling Stone, asin Truut.

Mga Sambit

[baguhon]
Si Alicia Garza arong Amerikanong aktibista sa civil rights.
  • An lahi asin rasismo an posibleng pinakamaadalan na sosyal, ekonomiko asin politikal na pangyayari sa nasyon na ini, alagad iyan man an pinakadikit an pakasabot. An realidad iyo na an rasa sa Estados Unidos naghihiro sa sarong spectrum na hale sa itom pasiring sa puti. Dai boot sabihon na an mga tawo na dai nakakaeksperyensia nin rasismo, alagad nangangahulogan iyan na an mas harani sa saindo iyo na magputi sa specie na iyan, mas marahay man an kamugtakan nindo. Asin myentras na mas harani kamo sa itom, mas grabe an epekto kaiyan sa saindo.
  • Kun iniisip niato kun paano niato rineresolberan an mga problema sa nasyon na ini, parate kitang minapoon sa lugar nin madayang hustisya. Kaya an paggamit kan mga puting gugurang siring sa kontrol na sinasabi niato, kun gigibohon niatong mas marahay an mga bagay para sa mga puti dangan an gabos na iba pa makakatalingkas. Alagad an totoo dai iyan ginigibo.... Kun pinag - oolayan niato an manongod sa siwang sa sueldo, parate niatong sinasabi na an mga babae naggagamit nin 78 sentimos sa lambang dolyar na ginigibo nin sarong lalaki. Iyan nadangog na nindo gabos kaidto. Alagad iyan an estadistika para sa puting mga babae asin puting mga lalaki. An realidad iyo na an mga itom na kababaehan naggigibo nin siring sa 64 sentabo sa lambang 78 sentimo na ginigibo kan mga puting babae. Kun kita nag - oolay manongod sa mga Latina, iyan minababa sagkod sa mga 58 porsiento. Kun pag - oolayan niato an manongod sa mga babaeng tubo, kun pag - oolayan niato an manongod sa trans babae, iyan orog pa nganing mamomondo. Kaya sa giraray, kun an pagtratar nindo sa mga may pinakadakulang epekto, an gabos igwa nin oportunidad na makinabang dian, imbes na trataron an mga tawo na bakong kapareho kan epekto, asin inaasahan na tumulo ito.
  • Sa paghuna ko may nagkapirang bagay na kaipuhan niatong gibohon. Kaya kaipuhan na pumondo kita sa pagtratar sa mga namomoon na arog kan mga superhero. Kita ordinaryong mga tawo na nagpoprobar na gumibo nin ekstraordinaryong mga bagay.
  • Kaya aram niato na an mga hoben iyo an presente asin an ngapit, alagad an nakakapahiro sa sako iyo an mga gurang na nababago sa paglilingkod sa mobimientong ini. Aram mi gabos na mantang kamo nagkakaedad, kamo nagigin mas marigon sa saindong mga dalan. Nangyayari iyan sa sako, aram kong tama iyan. Alagad pinasabngan akong marhay kun naheheling ko an mga tawo na igwa nin paagi na magibo ninda an mga bagay - bagay, may paagi na iniisip ninda an kinaban, asin igo an kosog nin boot ninda na magin andam na maghinanyog sa kun ano an mga eksperyensia kan kadakol sa sato na gustong mabuhay sa kinaban na makatanosan asin gustong mabuhay sa sarong kinaban na masakit nang mangyari. Asin nainspirar man ako sa mga hiro-hiro na nahihiling ko an mga gurang na nagpapagserbisyo sa hiron na ini. Nainspirar ako paagi nin pakaheling sa mga gurang na tangga sa sadiri nindang poder asin liderato asin pagsabi, "Dai ako naagi nin karaba, nagtatabang ako saimo sa pagpailaw kan kalayo."
  • Naaapektaran ako sa paagi na dai ko linalauman... naheheling mi an kagadanan nin itom sa gabos na panahon, asin dai ko aram kun ano man nanggad ini, alagad aram ko na nagpuli ako dangan nagmamata ako sa kamatangaan nin banggi na naghihibi. Asin pinurot ko an sakong telepono asin pinonan ko an maingat na pagtaram, tama?... Kami ni Patrisse nagpoon na mag - olay manongod sa pagtogdok nin sarong organisadong proyekto sa palibot nin kadahasan kan estado... Si Patrisse nagtatrabaho sa sadiri niang mga gamit sa panahon na idto nin Dignidad asin Kapangyarihan Ngonyan. Minaluwas na sana iyan sa daga. An gabos na ini nageestar sa singles. Aram ko an mga kagdisenyo asin mga pintor digdi sa Bay [Lugar] na talagang ogmahon na tumabang asin umabot patin nagsabi, "Ano an magigibo mi?" Asin iyan man nanggad an genes kaini.
  • Sa sarong kamugtakan sa politika, an Black Lives Matter gadan na sana sa tubig (pagkatapos kan pag - absuelto ni Zimmerman)... Kun hehelingon nindo an mga surbey na iyan, sa pundamental may sinasabi manongod sa Black Lives Matter - [iyan] na nakapaaanggot sana sa gabos. Asin huli ta sa politikal na pananaw, dai nindo kayang darahon an Black Lives Matter sa sarong lehislatura sa estado, huli ta an Black Lives Matter kaparehong kahulogan sa payo kan mga tawo, arog kan, Black Panther Party, asin an mga tawo dai nakikisalak dian.