Jump to content

Adrienne von Speyr

Hali sa Wikiquote
Adrienne von Speyr, 1918
Adrienne von Speyr
Sya si Adrienne von Speyr
Adrienne von Speyr
Ladawan ni Adrienne von Speyr
Lubungan ni Adrienne von Speyr
litrato ni Adrienne von Speyr
Adrienne von Speyr

Si Adrienne von Speyr (20 Setyembre 1902 - 17 Setyembre 1967) sarong Swisong Katolikong doktor sa medisina, an autor kan labing 60 libro nin espiritwalidad asin teolohiya, asin sarong mistiko.

Mga Sambit[baguhon]

Book of All Saints (1966)[baguhon]

 • [Manungod ki Francis of Assisi] Nahiling ko si St. Francis kan primero sa saiyang kagurangan, sa pamibi asin may hilang, nin dai ikaladawan na pagigin masinggaya asin kadalisayan patin kapakumbabaan. An gabos na nasa saiya, an gabos na kabtang kan saiyang buhay, an gabos niang kasakitan, naliwat ngonyan asin nagin silag. Asin ini nangyari paagi sa pamibi. An mga bagay na nag - ookupar sa saiya mayo na nanggad nin ano man na personal, bakong kadikit na pagkauyam o danyos o paghinanakit sa bakong makatanosan na mga bagay na itinatao sa saiya. An Dios sana an natatada, saka an sangkap na paglilingkod sa dai ikaladawan na kaugmahan nin saro na naglilingkod asin sa dai napupundong pagmumuni-muni.
 • Nahihiling ko an saiyang pagsupog, nagngangalas na pamibi, na sa kapinonan nakaaagid sa pakikipag - olay nia sa saiyang sadiri asin nakaya niang marhay. Iyan kabanga nin hapot na iinatubang nia sa saiyang sadiri na dai aram nin eksakto kun ano an boot niang sabihon; Tibaad dai nia kaipuhan na matapos an lakdang na ginigibo nia; An hapot dai kaipuhan na lubos na siyasaton; Tibaad kaya nin Dios na mag - interbenir sa tahaw kan saiyang lakad, tanganing ipaaram an saiyang presensia asin simbagon an saiyang hapot sa mas hararom nanggad na paagi kisa linaoman nia mismo o may kakayahan pa nganing maglaom. Asin talagang sinisimbag nin Dios. Sia namibi nin paorog nang paorog asin sa katapustapusi nag - aako nin mapangganang kasiertohan asin paggayagaya. Poon sa panahon na ini nin mapangganang kasiertohan, an gabos sa sangkap na paagi simple asin bakong malibog. Sia masunod sa dalan na ipinapaheling sa saiya nin Dios; an sadiri niya; Nanompongan nia liwat an saiyang arog - aking kagayagayahan, na nag - oswag asin nahayag nin malinaw paagi sa pagkamoot asin pagtubod.
 • [Abuto Mozart] Bilang relasyon sa Dios sia garo aki na dinadara an gabos sa saiyang ama: an mga gapo hale sa tinampo asin pambihirang mga bala saka saradit na tinanom patin dawa sarong beses babae; asin kaiba nia an gabos na bagay na ini mga melodiya, mga melodiya na dinadara nia sa Dios, mga awit na bigla niang naaaraman kun sia nasa laog nin pamibi. Asin kun tapos na siang mamibi, asin mayo na sia sa saiyang mga tuhod asin mayo na sia nin mga kamot na tinitiklop, dangan nagtutukaw sia duman sa piano, o sia nag - aawit na may pambihirang pagkaaki, asin sa paggibo kaiyan mayo na sia nin ano man na ideya kun baga sia nagkakawat para sa Dios o kun baga an Dios an naggagamit sa saiya na magkawat nin sarong bagay para sa saiya man sana asin para ki Mozart. Dakula an pag - oolay nizart asin nin Dios na iyo an pinakadalisay na pamibi, asin an bilog na pag - oolay na ini musika sana.
Sya si Adrienne von Speyr

My Early Years (1968)[baguhon]

 • An niebe solemneng buminagsak, na pinagdadanay an pagsilensio; iyan buminaba hale sa langit, na may dai ikapaliwanag na misteryo. Ngonyan an saro - saro o duwa maliwanag sa bintana, asin an mga pidasong idto garo saradit na bitoon na pano nin liwanag; May iba pang pidaso nin niebe na mahuhulog sa bintana, na luway - luway na tinatahoban an mga rakdag na nakatahob sa mga gamgam. An hapot ko: "Grandma, sasabihon mo daw sa sako an nagkapirang bagay manongod man sa langit?" Asin masabi si Lola: "Taano ta sabi mo 'too'?" "Huli ta an niyebe gikan duman, asin garo baga sinasabi sako na maputi an gabos sa langit."
  • Les Tilleuls, p. 21
 • Mantang minatukad ako sa mga tangga na kaiba an sarong klase nin lumberya, sarong lalaki an naghihilig pasiring sa sako. Siya halipot asin medyo gurang, asin may diit siyang kalamias. Kinua nia an sakong kamot, asin kan primero talagang natakot ako, alagad nagpoon akong magheling sa saiya. Sinabi niya, "Paghuna ko maiba ka sako; Habo mo?" An sabi ko, may takot (mas marahay pang sabihon na Dai sa tawong dukha?) "N, Sir, pero merming Christmas." Tolos - tolos niang binutasan an sakong kamot; An paghona ko medyo mamondo sia. Nagpadagos ako sa paglakaw, asin sa bilog na suminunod na mga aldaw sinabi ko sa sakong sadiri: "Perhaps na dapat kong sabihon Iyo, pero talagang kaipuhan kong magsabi nin Dai."
  • Meeting Saint Ignatius, pp. 32-33
 • ...Sarong aga, kan iyan haros mayo nang liwanag, nagmata ako huli sa sarong liwanag na bulawan na nakapano sa bilog na lanob sa itaas kan sakong kama, asin nakaheling ako nin kaagid na ladawan kan Banal na Birhen, na napalilibotan nin nagkapirang ibang tawo ... asin nagkapirang anghel, na an iba siring kadakula sa saiya, mantang an iba garo saradit na aki. Iyan garo lamesa, pero an Banal na Birhen buhay, sa langit, asin an mga anghel nagbabagong posisyon. Naniniwala ako na naglawig ini nin halawigon na panahon. Garo ako namimibi na daing tataramon, asin nagngaralas ako; Dai pa ako noarin man nakaheling nin ano man na magayonon. Sa kapinonan, an gabos na liwanag garo dakulaon na bulawan; Iyan luway - luway na nawawara, asin, mantang iyan nawawara, an lalauogon asin an mga kamot kan Banal na Birhen nagin mas buhay asin mas malinaw. Dai ako natakot minsan paano kundi napano nin bagong kagayagayahan na pareho makosogon asin mahamis na marhay.
  • The vision of Mary, p. 166
 • Para sa sako, dai nanggad puedeng trataron na mahalaga, daing kaagid, huli ta ako sadiri nin Dios.
  • Interlude on the Plains, p. 200
 • Orog na nagin risang - risa para sa sako na an Dios nag - oorden nin mga panahon nin helang tanganing sinda magin panahon nin panlaog na pakagirumdom sa mga nagsasakit nin makuri sa sainda, oportunidad na mamidbid nin mas marahay an nagigin sala sa saindang buhay, isaray an saindang pan - aroaldaw na buhay sa harayo na punto - de - vista nin sarong ospital, magkaigwa nin mas malinaw na pagmansay sa saindang mga problema asin sa siring orog na nagigin eksperto sa sainda. Mahalaga para sa orolay na ini, na nangangahulogan na an doktor kaipuhan na magin tawong parapamibi na perming igwa nin kompletong suplay nin mga posibilidad na tumabang.
  • The Neergard Affair, p. 357

Lumina and New Lumina (1969)[baguhon]

 • Kun kita mismo nagkalkulo, kaipuhan niato an kadakol na bilang asin bagay na posible sa ano man na sala. An pagkarkulo kan Kagurangnan ginagaom na mamoot.
  • p. 15
 • Panghuri: na gustong mamotan an sarong tawo na dai magtaram manongod sa kataed nin saro! - kun paanong sia namomotan nin Dios.
  • p. 15
 • An enot na lakdang sa pakanood na mamotan an iba iyo an pagprobar na saboton sinda.
  • p. 16
 • Solamente an pagtubod an makaootob sa mga panuga nin paglaom.
  • p. 17
 • An Kristianong paglaom sarong lalagan na dian nabubuhay an pagtubod; An pagkamoot dinadara iyan.
  • p. 17
 • An siisay man na gustong mamoot mas marahay na makanood kisa sa sobra.
  • p. 20
 • Oras na mahusay na an sarong sientipikong hapot, nagdadanay na interesante asin buhay sana kun dinadara kaiyan an atension sa bagong mga hapot; An gabos na konklusyon sinadya bilang sarong transisyon pasiring sa sarong bagong kapinonan.
  • p. 20
 • Kadakol na nin biyaya sa Kristianong hawak. Maiimahinar daw nindo kun gurano kadakol kan biyaya sa sarong kalag?
  • p. 21
 • An mga kasalan nin iba dai noarin man puedeng magin kapareho nindo.
  • p. 35
 • Kun igwa nin saro sanang posibilidad na gibohon an marahay o labanan an maraot na tawo kaipuhan na pilion kan enot.
  • p. 36
 • Kun kita nagkakasala, sa paghona niato kita mga henio; Kun kita nagtutuga, aram ta na kita mga idiot.
  • p. 42
 • Saro sana an kakayahan na magsakit asin an kakayahan na mamoot.
  • p. 45
 • An pagdusa na mayo nin pagtubod magigin siring sa pagkamoot na mayo nin paglaom.
  • p. 45

The Passion from Within (1981)[baguhon]

 • If there had been no Judas, Peter would be the great betrayer. It is only because he stands in the framework of a still greater betrayal that we find a thousand excuses for him and for the faults of the Church continuing and occurring over and over again.
  • p.79
 • Igwa nin pag - orog nin negatibong puersa na ginigibo sa mga apostata. Sia nakaaagid sa sarong tawo na marikas na nagtatrabaho asin seguradong magpatindog nin lanob tanganing gibohon an ladawan kan Kagurangnan, na aram nia nin eksakto, na nawawara asin dai na namimidbid sa likod kaiyan.
  • P. 81
 • Itinatao kan Kagurangnan sa Ama an bilog niang inosenteng espiritu asin pinapagdadanay sana nia an satong makasalan na espiritu. Sa paaging ini puede siang magdara nin kasalan na garo baga sia mismo nakakomitir kaiyan.
  • P. 147

Mga Sambit manungod ki Adrienne von Speyr[baguhon]

 • Si Adrienne von Speyr ibinalik an mistikong pag - eksister hale sa clandestine na dian, paorog nang paorog na namisinterpretar, tinutuyatuya nanggad, iyan idinistiyero asin pinasilensio kan opisyal na teolohiya asin proklamasyon asin ibinalik iyan sa sentro kan kasaysayan nin kaligtasan.
  • Hans Urs von Balthasar, First Glance at Adrienne von Speyr (1968), trans. Antje Lawry & Sergia Englund, San Francisco: Ignatius Press, 1986.
 • Kadakol kan mistikong pangyayari sa buhay ni Adrienne, mga pagbalyo, pagwarak nin liwanag, pagsuway, pagtaram nin laen - laen na lenguahe, asin iba pang bagay na arog kaiyan, alagad gabos iyan nangyari sa biyong bakong epektibong paagi. Kakaiba sana sinda sa pagpaheling kan puso kan bagay: Kun ano an ipapasa nya sa Simbahan, dai nahihiling sa paagi nin pamibi asin maigot na pagpeniste, dae sa paagi kan diktadong mga gibo. An pagbabasaran kan pagigin totoo kan saiyang mistisismo sa pangenot, kun bako sanang, sa kualidad kan saiyang ginibo asin kan saiyang sinasabi.
  • Hans Urs von Balthasar, Our Task (1984), trans. John Saward, San Francisco: Ignatius Press, 1994.