Jump to content

Agnes Binagwaho

Hali sa Wikiquote
Agnes Binagwaho headshot
Agnes Binagwaho
Sya si Agnes Binagwaho
Litrato ini ni Dr. Agnes Binagwaho sarong minister of health

Agnes Binagwaho sarong Rwandanong pedician asin an dating bise chancellor kan Unibersidad nin Global Health Equity (2017-2022). Namundag 1955 sa Rwanda, kan 1996, siya nagbalik sa Rwanda kun saen nagtao siya nin klinikal na pangangataman sa sektor publiko saka kapot an dakul na katongdan kabali na diyan an katongdan bilang Sekretaryo Permanent para sa Ministry of Health of Rwanda poon Oktubre 2008 sagkod Mayo 2011 asin Ministro kan Salud poon Mayo 2011 sagkod Hulyo 2016. Siya nagin Propesor kan Global Health Delivery Practice poon kan 2016 asin Propesor kan Pediatrics poon kan 2017 sa Unibersidad nin Global Health Equity. Nag-eerok siya sa Kigali.

Mga sambit[baguhon]

 • An gabos na buhay mahalagang marhay, alagad an kapinonan mahika," an sabi kan ina nin duwang aking babae. " Kamo sarong tawo asin kamo nagluwas pa sana sa tubig, aramon nindo an kinaban asin kamo nagkukurahaw. Para sa mayoriya kan pagkamundag digdi sa Daga, sa isip ko, iyan kagayagayahan, an bagong buhay na ini. Iyan sarong misyon na an lambang tawo igwa nin nagpoprotehir na buhay, nagtatao nin buhay, nagpapadagos na buhay.
 • An pangapodan na ini na humiro dai kaipuhan na simbagon nin solo; Magtarabangan kita bilang panglobong grupo tanganing bagohon an posisyon asin maghagad nin marahay na salud para sa gabos
 • An kosog nin mga babae padagos na nakaiinspirar sa sako.
 • Magpuli kamo sa harong" asin tabangan kamo na "isabi an bilog na Aprika sa sarong daga na may ipinanugang ngapit na kamo asin an kapag - arakian madatong.
 • Magin an pinakamarahay sa saindong ginigibo, iyan an enot. Asin ikaduwa, magkonsentrar sa pinakamadaling mabiktima, asin nungkang maghingoa na iligtas an mga tawo na dai sinda nakikikabtang.
 • Bago ibugtak an physiology asin biochemistry sa enotan kan satong mga estudyante, kaipuhan niatong ibugtak sa saindang puso an mga prinsipyo sa salud na lakop sa globo.
 • Dai mi aram kun ano an mangyayari sa aga, alagad kaipuhan ming iaplikar iyan.
 • Igwa kita nin laen na estilo nin pamomoon, mas inaktibo, mas may pakikidamay, mas may pagmakolog sa saradit na aki asin ini an kalaenan.
 • Kan sadit pa an kino ko, hiningoa kong magribok na marhay siring sa leon. Kan ako magin mas makosog, dai na ako nagribok huli ta an katuyohan liwaton. Asin kun beses maliliwat, mas marahay an saindong pag - adal asin hinihingoa nindo na gibohon iyan na daing sobrang pagkurahaw.
 • An kadaihan nin pagkapantaypantay iyo an uso sa mayoriya nin mga propesyon minsan sa panglobong salud.
 • Nanodan ko na kun makonsentrar kita sa edukasyon nin mga babae, positibo an pag - oswag niato mantang kita marahay man an kamugtakan kan komunidad.
 • An sakong pangarap sa katapusan kan kada aldaw iyo na ipirong ko an sakong mga mata, sa pakaaram na an pag - olang, pag - ataman asin pagbolong nagrahay para sa mga aking taga - Rwanda asin sa mga tawo sa kinaban.
 • Naniniwala kami na an gabos, kaiba an pinakamabunga, maninigo sa de kalidad na salud. An Salud tama asin bako man komo sarong produkto.
 • Dawa kun naoogma kami na igwa sinda nin harong, na igwa sinda nin pundamental na sansisyon asin pundamental na pag - ataman, raya - raya iyan sa raya nin mga tawong nagsasakit, asin namamatean nindo iyan.
 • Mientras na an satong mga estudyante naglalakop sa bilog na kinaban tanganing maglingkod sa mga tawong madaling mabiktima, orog man niatong mababago an kinaban.
 • "An kabootan nasa puso," an sabi nia. "Meng pirmi mong siguraduhon na kaiba na igdi an gabos, baya mayo na ni saro."