Jump to content

Aleksandr Vasilevsky

Hali sa Wikiquote
Si Aleksandr Vasilevsky
Litrato ni Aleksandr Vasilevsky
Ladawan ni Aleksadr Vasilevsky
litrato ni Aleksandr Vasilevsky asin kang saiyang agom

Si Aleksandr Mikhaylovich Vasilevsky (Setyembre 30, 1895 - Disyembre 5, 1977) sarong komandante militar kan Sobyet, na nababantog sa Marshal kan Unyon Sobyet kan 1943. Siya an Pamayong Sobyet kan General Staff asin Deputy Minister of Defense durante kan Guerra Mundial II, saka Ministro sa Depensa poon 1949 abot 1953. Bilang Pamayo kan General Staff, si Vasilvsky responsable sa pagplano asin pagkoordinar kan haros gabos na desididong pag'anggot kan Sobyet, hale sa Stalingrad kontra sa pananalakay sa East Prussia asin Königsberg. Kan Hulyo 1945, nanombrahan siyang Commander-in-Chief kan pwersang Sobyet sa Harayong Subangan, na naggadan ki Operation August Storm asin sunod na inako an pagsuko kan Hapon. Pakatapos kan gera, nagin siyang Ministro sa Depensa Sobyet, katongdan na kinapotan niya sagkod na magadan si Stalin kan 1953. Pagkagadan nia, ilinobong sia sa Kremlin Wall Necrpolis bilang pagmidbid sa saiyang nakaaging paglilingkod asin mga kontribusyon sa saiyang nasyon.

Mga Sambit[baguhon]

  • Susog sa sarong istorya, an saiyang hepe kan mga grupo nagbarita saiya nin pang-iikit asin distroso. 'Comrade Marshall,' sabi kaini, 'an mga suldados dai nagtuturultol kan sadiri ninda. Nagraraot sinda nin mga kagamuta, mga salming, asin mga plato. Ano an saimong isusugo katakod kaini?' Si Vasilevsky, bilang iyo an pinakamatadong sa gabos na komander sa Sobyet, tuninong nguna nin pirang segundo, 'Dai ako nin pakiaram,' sabi nya aban-aban, 'Oras na para sa satuyang mga suldados na sinda naman an maghanap nin hustisya para sa saindang mga nagkaginiribo.'
    • Berlin, The Downfall 1945, Antony Beevor, Penguin (2007), p. 33 : ISBN 9780141032399
    • Agraneko papers, RGALI 2217/2/17 p. 22.
  • Dai ako nagdesisyon na magin opisyal tanganing makapoon nin karera militar. Gusto ko pa man giraray na magin agronomista asin magtrabaho sa sarong harayong lugar sa Rusya pakatapos kan guerra. Dai ko puedeng ipamugtak na maliliwat an nasyon ko, asin gigibohon ko iyan.
  • Kun taano ta dapat na yaon ako sa Romania sa ngaran na dai ko aram. May panahon kaidto na pinangenotan ko an mga soldados tanganing makilaban, na naghohona na ginigibo ko an sakong obligasyon bilang pulyeto kan Rusya. Minsan siring, nasabotan ko na kami dinaya, na kaipuhan nin mga tawo an katoninongan. Kun siring, an dating hukbo asin Unyon Sobyet bakong magkabagay, an sakong karera sa militar kinaipuhan na matapos. Huling daing pagbasol, puede akong bumalik sa paborito kong okupasyon, na nagtatrabaho sa langtad.
  • Mga kondisyon sa amihanan mi, sa Voronezh and Stepe Fronts sona nin aksion, asin an samong pagkaongis ki Kharkov naghahagad na dai kami mawaran nin panahon asin gibohon niamo an gabos na puwersa tanganing makua niamo an pinakadakol na pagkabaranga na posible ki Kharkov. Asin dawa kun dai niato iyan mababawi, kisuerra dai niato ikatatao ki Manstein an kakayahan na kuanon an arin man sa saiyang mga grupo sa satong kabtang kan enotan. Kun maakit kita nin saro o duwang grupo sa tangke kan Alemania na magigin pinakamarahay na kontribusyon sa pagkadaog kan kaiwal sa timog.
  • Sa pag'onra kan dating sadit na si Height 102.0 - an Mamayev Hill - an Pulang Gera naglaban sa dalan kaini pasiring sa lungib - Berlin kan mga fascista. Ipinag - oorgolyo niatong sabihon na an kapangganahan niato sa Stalingrad biyong binago an bilog na situwasyon kan Ikaduwang Guerra Mundial. Asin an kapangganahan na ini nangahulogan na an samong Inang daga napaatubang sa saro sa pinakamasakit na mga pagbalo sa kasaysayan kaiyan.