Jump to content

Amanda Gorman

Hali sa Wikiquote
Ritrato ni Amanda Gorman kan 2021
Litrato ini ni Amanda Gorman kan 2017
siya si Amanda Gorman
Amanda Gorman
larawan ni Amanda Gorman

Mga Sambit

[baguhon]
Si Amanda Gorman
  • Kan 1863, hararom na an kadakulaan kan Gera Sibil,
Ladawan ini ni Rita Dove asin si Amanda Gorman kan yaon sinda sa Washington, kinua an ladawan na ini kan 2019
An Abraham Lincoln nagpahayag nin aldaw nin pagpasalamat
Kaiba nin sarong puso asin sarong tingog nin Amerika. 
Sarong proklamasyon para sa sarong nasyon sa sarong pangum - um, 
An Pagpasalamat na ini dadason an mga Amerikano 
Tanganing pasalamatan sinda sa panahon na dakol an nagtubod 
  • An magin Amerikano ay magiging sarong kin
Sa mapusong paglaom: 
An pagtitiwala na dawa kun sa kadikit na panahon makatanosan 
Kaya niyato, dapat na magin dayupot kita sa lambang saro bilang mga tawo, 
An sarong puso, sarong tingog, sarong isip, linalang na pantay - pantay. 

The Hill We Climb (kan 2020)

[baguhon]
  • Kun umabot an aldaw hinahapot niato an satong sadiri kun saen kita makanonompong nin liwanag sa dai noarin man nagtatao nin limpoy na ini?
An pagkawara na dara niato. Dapat kitang magluya sa dagat.
Napusoan ta na an tulak kan hayop. 
Nanodan mi na an toninong bakong perming katoninongan. 
Sa mga ordinansa asin Nota kun ano talaga an "bako man" pirming hustisya. 
Pero, yaon na an kaagahon bago mi iyan naaraman. 
Somehow we do it.
Sa paano man kami nag - agi nin panahon asin nakaheling nin sarong nasyon na dai nabari, alagad dai man talaga tapos. 
  • Pinagmamaigotan niatong gibohon na may katuyohan an satong pakisumaro.
Tanganing magibo an sarong nasyon na dusay sa gabos na kultura, kolor, karakter, asin kamugtakan nin tawo. 
Asin sa siring iiniitaas niato an satong mga mata bakong sa kun ano an naheheling niato, kundi kun ano an nangyayari sa atubangan niato. 
Harani na kita sa pagkabaranga huli ta aram niatong enoton an satong ngapit, dapat nguna niatong haleon an satong mga dai pagkaintindihan. 
Dinekugos niato an satong mga takyag tanganing maabot niato an satong mga takyag sa lambang saro. 
Naghahanap kita nin danyos na mayo nin ano man asin armoniya para sa gabos. 
Togotan an globo, kun mayo na nin iba, na sabihon ini na totoo. 
Iyan dawa mantang kita nagmomondo, kita nagtatalubo. 
Iyan pati an kakologan niato, an linalaoman niato. 
Iyan dawa mantang kita napapagal, hiningoa mi na sagkod lamang na mabogkos sa kapangganahan. 
Bakong huli ta dai na niato noarin man maaaraman an pagkadaog, kundi huli ta nungka na kitang magtatanom giraray nin pagkabaranga. 
  • May naheling kaming puersa na malaglag sa samong nasyon imbes na makihiras kaiyan
Lalaglagon an satong nasyon kun iyan nangahulogan nin pag - atraso sa demokrasya. 
Asin haros mapanggana na marhay an paghihingoang ini. 
Alagad minsan ngani sa panapanahon puedeng maatraso an demokrasya, nungka iyan na puedeng madaog nin permanente. 
Sa katotoohan na ini, sa pagtubod na ini kita nagtitiwala mantang kita nagheheling sa ngapit, naheheling kita kan kasaysayan. 
  • Ini an panahon nin pagbalukat sana.
Kinatakotan mi iyan sa kapinonan kaiyan. 
Bako kaming andam na magin mga paramana kan siring na makatatakot na oras, alagad sa laog kaiyan, nanompongan mi an kapangyarihan na mag - autor nin bagong kapitulo, na mag - alok nin paglaom asin pagngisi sa samong sadiri nin siring mantang sarong beses 
An hapot mi, "Paano mi posibleng madadaog an grabeng kapahamakan? " 
Ngonyan positibo na kami, "Paano posibleng manggagana sa samo an grabeng kapahamakan?" 
  • Dai kita mamartsa pabalik sa dati,
kundi bumalyo sa kun ano an magigin nasyon na nalanog, alagad bilog, maboot, alagad pusoan, maringis, asin talingkas. 
Dai kita mapabirik o mapuputol nin takot 
Huli ta aram niato an satong pagkadaing labot asin minana sa masunod na kapag - arakian. 
An satong mga limitasyon nagigin saindang mga pagabat. 
Alagad sarong bagay an segurado, kun kita makidamay sa pagkaherak asin tibaad tama, kun siring an pagkamoot nagigin satong pamana asin binabago an diretso kan satong mga aki na mamundag. 
  • Matogdok kita liwat, mapag - uli asin maoomayan sa lambang midbid na nombre kan satong nasyon,
sa kada kanto na inaapod an samong nasyon na samong banwaan laen - laen asin magayon 
maluwas na ginugo asin magayon. 
Pag - abot nin aldaw, minaluwas kita sa mahiwas na limpoy asin dai natatakot. 
An bagong kaagahon namumurak mantang pinalilibre niato iyan. 
Huli ta pirmeng igwa nin liwanag. 
Kun kita may igong kapusoan na maheling iyan. 
Kun kita mapuso sana na gibohon iyan.