Jump to content

Amanda Lear

Hali sa Wikiquote
Amanda Lear

Si Amanda Lear (namundag 18 Hunyo 1939[1] o 18 Nobyembre 1950[2] sarong Pranses na parakanta, lyricist, pintor, tagapresentar sa telebisyon, aktres asin dating modelo.

Mga sambit

[baguhon]
  • Habo kong makipag-ulay: alagad ano pa an magigibo nin saro sa sainda?
  • Mayo akong pakiaram kan ako mamundag, kun ako 50, 60 o 70. Importante na ako buhay.
  • Nagdakula ako sa kaisipan na makanos ako, makanos, makanos. Ako sobra kalangkaw, ako sobrang marhay an kublit, taano ta malimpoy, dara ko an mga matang Asyano kan sakong ina asin mga surpiyon kaya garo ako dayo kun ibabaing sa gabos kong kailusyon, dakulaon an sakong nguso asin dakulaon an sakong ngipon kaya nungka akong nagngirit. Dangan, biglang nagbago si François Hardy sa Pransia asin sa gabos na bagay. Sa atubangan niya daa ka garo si Brigitte Bardot, blonde, kurtad asin kasibotan. Alagad mga duwang polo ako kan nagpoon na sabihan ako kan mga tawo na "aram mo kun ano, an hitsura mo dikit arog ki François Hardy, puede kang magin modelo" dangan hale sa asul na babaeng ini, an dakulang Catherine Harlé nagbuhat. Kan maaksidente sia, naheling nia ako sa tinampo sa Paris asin hinapot ako kun gusto kong magin modelo nin moda asin sa paghona ko nag - oogma sia! Asin sabi niya "Dai, dai, ika nanggad an klase nin daragang hinahanap mi" asin an gabos na ining mga depekto sa biglang panahon, an gabos na bagay na nasusupog akong marhay, nagin sakuyang pinakadakulang kayamanan. Sa biyong aksidente, an kadaklan na bagay sa sakong karera.
  • Mayo akong aram kan enot ko siang mamidbid. Tinokdoan nia ako na magheling paagi sa saiyang mga mata. Si Dalí an maestra ko. Tinogotan nia akong gamiton an saiyang mga siko, an saiyang pinta asin an saiyang mga kana, tanganing makarawat ko an palibot mantang sia nagpipinta sa laog nin dakol na oras asin oras sa iyo man sanang istudyo. An Surrealismo sarong marahay na eskuelahan para sa sako. An paghinanyog sa pahayag na Dalí mas marahay kisa sa pagduman sa arin man na eskuelahan sa arte.
  • Sa Italya dakula ako ta gabos sinda sex-obseed. Nagin mapanggana ako sa Alemania huli ta naghahalat sinda sa saro na arog ni Marlene Dietrich na umiba poon pa kan guerra. Huli sa pangangaipo ninda nin burat, garo nakakatorog na alisngaw. Asin nanggana ako sa mga babaye, na importanteng maray ta yaon sa sainda an gabos na pinakamahusay na disco, enterong huli sa pambihirang mga osipon manungod sako.
  • Sinabihan ako kan mga Aleman na "Madaog mi an kinaban!" asin dai lamang ako nagbabasol na magtrabaho kaiba nin sarong kompanya sa plakang Aleman, huli ta dakulaon an karera ko, alagad gusto ninda akong kontrolon, giyahan ako asin limitaran ako. Gusto ninda nin lubos na disiplina asin bako iyan an buhay ko, kaya pakalihis nin pirang taon gusto ko.
  • An mga tawo midbid sana ako bilang bantog na tawo asin dai ninda narerealisar kun gurano mas mahalagang marhay na abilidad para sa sako kisa sa paggibo asin pagbugtak nin mga kostium. Nagpapaheling nin negosyo an arkila, alagad an ipininta an solamenteng tunay na hilig ko, kaya tinatawan ko nin kahulogan an sakong sadiri bilang pintor na nagtatrabaho sa pagpasale nin negosyo. An Art sarong klase nin pagbolong sa sako, na huli kaiyan puede kong interpretaron an sakong mga saboot. An daing laog na kana sa atubangan kan sakong mga mata kaparehong kahulogan kan absolutong katalingkasan sa pagpahayag.
  • Nakakapasupog an mga trabaho, para sa sako. An pagpaluwas nin kumpliksia, sa sako, pagsabi, "Uya. Mayo na akong bagong materyal kaya tabi bakalon ini. Kaipuhan ko nin kuwarta tanganing mabayadan an arkila." Sa paghona ko makasosopog na marhay iyan. Asin iyan nakauuyam na marhay huli ta an kompaniya sa rekord igwa kan gabos na titulo na iyan asin dai ninda ako hinahagadan nin sadol. Sinda na lang an nagdedesisyon na paluwason "an pinakamatibay sa" mga kumposisyon asin kadakol sindang maraoton na musika. Igwa nin duwang mararahay na titulo alagad an iba naman mga agihan sana ngane maguno' an album. Asin aram nindang marhay na dai ninda ako puedeng magsarig sa pagpalakop kaiyan huli ta dai ko ipalakop an siring na mga rekord.