Jump to content

An Satuyang Kakanon sa Aroaldaw

Hali sa WikiquoteAn Satuyang Kakanon sa Aroaldaw sarong libro nin antolohiya nin mga rawitdawit kan mga taga-Bicol na parasurat.

Mga Sambit

[baguhon]
 • Katahom lang lantawon San Lapay sa Baybayon.
 • hali sa tula na Lapay

Amorsikos

[baguhon]
 • Sadto buskad pa niyan luyos pa.

Carmelado

[baguhon]
 • Sa raginit sa init.

Mata nin Kagayunan

[baguhon]
 • Tunay na an kagayunan Nasa matang nagmamaan.

Kwadradong pinangat an bilog kong buhay

[baguhon]
 • kawadradng pinangat an bilog kong buhay

sa siram kan luto, an ugma palabaw an kaugmahan ko manamit na apay.

Dawa sa paraiso

[baguhon]
 • sain abot ining pagmawot magdanay an muraway na buot

Kape sa Milwaukee

[baguhon]
 • An lamesa kan mga tasang pighaharampangan higdaan kan mga tagilid an kamugtakan.


Sonetong Falseto

[baguhon]
 • pinaugbon ni petrach ining sadit na kanta nganing ladadawan.

Mabalos sa Pagkamuot

[baguhon]
 • An aldaw nganing madaling masupog minalukob sa diit na dampog.

Ining turog-turog

[baguhon]
 • Sain baya gikan an misteryong dara.

Tugon sa Aki

[baguhon]
 • kasuodma ako ika nguyan ako si lolo mo.

kasuodma sakoya su panahon ngayan nagbibilang kan dai nagkagirinibo.

Soneto

[baguhon]
 • May sadiring paagi an pagpadaba.

Mga ngaran sagapo

[baguhon]
 • an mga gapo tatao magsaray, an rurumdumon, an lilingawan pipatos kan tagas, minadamay sa nag hahagad, ssa may napasan.

Manito: Inot na buklat

[baguhon]
 • kun igwa ako ki posporo pwede ko ilaog an mga tinampo.

Pansit sa Payaw

[baguhon]
 • Sa gulod, ostya an handa namit algudon, namit banal.

Manungod sa Bulan

[baguhon]
 • Pagminuklat ko an sakuyang mata mahihiling ko an pungaw.

Dai nang Bayong

[baguhon]
 • dai akong nahihiling na bayong na pigbubuwang pa an panganuron.

Busay

[baguhon]
 • tunog na ata kan pangarunon pinunpon kan mga sanga buda dahon idinugdog sa sulay na gamot natipon, pimadaba kan mga lumot.

Alisngaw

[baguhon]
 • Mataod-taod, paghuraw-huraw, mauntok ako nin kadiit sa gilid asin sakong isasaisip.

Tubig sa Dulay

[baguhon]
 • Dai pagsabihon na hababaw, dawa bakong sapa o danaw na dakula ta siring sa pusiw na nagpapaipli sa dahon kang lukban

igwang kakayahan maglukso, magsayaw, maglayog na harani sa aldaw.

Taros sa Daghan

[baguhon]
 • maramirom an bulan na buot maghapros kan ubal na lukban.

Paglihis ni Reming

[baguhon]
 • Dila na buhay na kalayo nagkakalakagang payo.

An Astronomo

[baguhon]
 • Kinasdakulaan ko na an pagtangad. puminuon sa mga kawatan kan kakawat na nakua sa aginaldo o kaaldawan.

An parabayong

[baguhon]
 • Pagdiklom aram nyang tapos na an saindang paghanap sa kahiwasan.

Sa ibang kinaban

[baguhon]
 • Sa ibang kainaban an bangging ining nakakukkol ka sako buda nakakugos ako sa saimong iksan.

An bisita

[baguhon]
 • Nagimata akong nakatindog sa pamitsan ko an itom na kalag.

Pamibi

[baguhon]
 • Nakapuntok na man an puro kan tataramon samalaman na tulak kan upon.

Nabutod sinda sa pighahangos ta

[baguhon]
 • An talimon kan ngimot buda an diklom sa tahaw kaini sarong lugar na nagpupuon na an paglapa tapos na.

Kurabkutob

[baguhon]
 • An lambang rawitdawit nakakabulong ning kalinturang malarya.

Girumduma

[baguhon]
 • An Pasakalyeng kinatudan dagos sanang pigparahiling an sakong paghuba.

Magarao

[baguhon]
 • Pagkatapos mamanggi nin ma;utong bukid saka inasal sa uring-kahoy na aniit nakatukaw sa halabang bangko sa luwas kang lumang harong, ta-naw ko an salog.

Kan aldaw nɑ

[baguhon]
 • Nag-abot sakoan sarong telegrama na nagsabing nagadan an sakuyang ama.

Dai mo kaipuhan an panyo

[baguhon]
 • kaluyahan kan tao an pagmati nin kamunduan.

Kudkod

[baguhon]
 • Ubos maghapon nguyon an pag-uran nin yelo. sisay kaya sa itaas an nagkkukudkod nin nyog? anas puting asukar an lakawan.

Pasahero

[baguhon]
 • Sarong tula an naglunad sa bus na ini sa huring punduhan.

Pagngalas

[baguhon]
 • Kan ako may edad nin sampulo-may-duwa o sampulo-may-tulo, sinasakat ko sagkod sa lanyog an darkulang kahoy sa samong natad.

hurop-hurop sa pagmasid kan baryli

[baguhon]
 • Sa bisperas kan pyesta sa Barangay San Miguel nagbarayle an kadakol na kaakian.

Mga hurop-hurop sa dagang kaparuyan

[baguhon]
 • Daing pundo an pagwaldas kan kyamanan nyang liwanag na nagpapasangli kan yaon sa kagabusan.

May bayong igdi na taga-bikol

[baguhon]
 • Nguyan alagan may nakikipamidbid dyan sa masagusong kahoy, nadadangog kong nakikipaghuron, malinaw, nagtutugdon sa marambong na sanga, dilaw, naghuhuning mamund0.

Ika nanggad, kagadanan

[baguhon]
 • Ika nanggad, kagadanan nahiling, nadangog taka na,, kaidtuhonon pa, dyan sa mauyod, kan nunuon pa ako.

Masakit sumakat sa langit

[baguhon]
 • Masakit sumakat sa langit, dukha kaman o mapirak.

An mikrobyo

[baguhon]
 • Sadit-sadit sa algad, uragon. Pagnadadagit lintian noy makauragon.

Pangudto kaiba an mga may PHD

[baguhon]
 • Sa natukawan ko, nagsirip giraray ako sa luho kan sakong girumdom.

diin ka sa gubat

[baguhon]
 • Diin ka sa gubat sa may poso, sa sanga na dalan, san daco-na-cota doon sa maliw halabaon na sementado na tulay.

An paratagunhas

[baguhon]
 • pag-abot mo didto titiltigon sayo-sayo an muto-muto san hubasan na kun naano kay diri nauubusan sin kadimalasan.

Sa likod sadto na salbatana

[baguhon]
 • Napapangalas na hamok ako niyan. Malin baga diri ko na kabisado an amo mga inagihan na dalan kun maya makamunda kunta saako sa likod sadto na salbatana.

Sakla sa mayo

[baguhon]
 • Inot nahiling ko an bangka pulidong binalasa an mga baraha dagos pinadapla sa lamesa bago tinahuban kan puting katsa.

Gaha kan epyerno

[baguhon]
 • isipon tang an empyerno kalantupan nin tubig bakong kalayo.

Sidok

[baguhon]
 • sinidok taka, dawa aram ko na lulugadon kan saimong karagkadag an makubal kong kamot.

===An tabili sa sangki===sa may bubon, nakihagan an nag-aamarilyong tabili na naitapsakkan tubig asin laboy.

Duman nagigin banal

[baguhon]
 • minsan agawon an pagdakop nin tataramon na nagtatpil sa dila-dyan mo lang maiisip na tumingag mantang pirong an mata, tiklop an nguso.

Bakunawa

[baguhon]
 • Nagmamaris-maris na liwanag an saiyang gayon: dulom kan linsa, dahol, buda pula.

Dahon ki apay

[baguhon]
 • Sa sirong kan dahon may sapa-sapa na tada an dugo, an luha.

Kunminsan an paggirumdom daing pandonk

[baguhon]
 • Kun minsan an paggirumdom daing pandok: nagdadangadang na uran, sarusong minalabos sa pisngi ko minawalat nin malipot na hadok.

Pampang kan sakong pagkamuot

[baguhon]
 • Pasakit man an inagihan, may onra mn na inabot, daing-sukat man giraray sa kamot mo minahadok.

Kimlat-kimlat aninipot

[baguhon]
 • aninipot-aninipot naglalayog ka sa diklom, igwa akong mga hapot.

An kwaw

[baguhon]
 • Makanuod kita sa bubot na kwaw. dai nagpaparahuthot. dai nagpaparakaalo. dai nagpaparasawsaw. nag iisip nagmamasid.

Karnabal kan mga hayop

[baguhon]
 • Igwa akong sarong manok, matinis syang tirao. maysaro man akong kanding, nagsigyapot sa kagingking.

Rekwerdos

[baguhon]
 • Nagigirumduman ko ining mga pampang sa pagparasunod ki alibangbang o makulor na gamgam.

Pangangalag

[baguhon]
 • daing kamot daing bitis nagdadalagan bakong mata bakong talinga naghahaya.

Lugan an sakong mata

[baguhon]
 • sabi ko ako naman an masurat tinapok ko na an libro kan mga ibang tawo hihilngon ko asin bibilugon kukuhaon an mga istorya.

Muya kong maging bua

[baguhon]
 • Su dai na baga akong pakiaram dawa bado ko na an sakuyang mahibog, halaba, maduging mga buhok.

lyabe sa irarom kan masitera

[baguhon]
 • Nag-text ka nasa higdan na ako hain ka daw nag papangadyi ako.

Sarong banggi

[baguhon]
 • sarong bangi sa higdaan nakadangog ako nin huni kan sarong gamgam. Sa luba ko katurugan bako kundi saimong boses iyo palan.

Igwang sarong harong

[baguhon]
 • Na dai nahaman yaon naitukdok sa gilid kan tinampo. hali sa kinatutukawan mo, tiso an pagkatugdok kan mga harigi. mahibog asin purusog an lanob.

Anayo

[baguhon]
 • An pagkaaki sarong lumang agihan pakadto sa may dating mulinuhan kunsain ka nagtago para dai ka mahiling ni Ruping. dai ka nya nakua pagkakamang mo sa may baliti kun sain an sabi ni lolo kanor mo, nag-iistar an enkantong si primitibo.

Mga bagyo

[baguhon]
 • An mga bagyo sa sakkong mga rona pirming minaabot pagkalihis nin tuninong na mga aldaw.

Awit kan riles

[baguhon]
 • Igwang awit an mga lagatak kan ruwda kan tren na nagdadalagan sa bakal na riles.

Pagpuli

[baguhon]
 • Iinutan ko an maagahon tanganing abuton an inot na tiraok kan mga manok ni tatay. Itong dai ninda maaaraman o maririsa na ako nag abot na asin nasa laog na kan harong.

Rembrandt

[baguhon]
 • Bako daw na makribaraw kun pano kami nag-irinuman pasiring sa tingraw asin arin man na maliwanag? An dai mi nanggad pagpilisa madiklom na parte.

Kansyon nin tawong lipod

[baguhon]
 • Magdamag akong nagbaklay inaawit an agrangay dila tang naghihingagdan.

Oda ki Nora

[baguhon]
 • Arong sa pisngi bituon sa rinibong gab-i. Namanwaan nag-aanap sa banwaan.

Duwang rawitdawit

[baguhon]
 • Dinilaan ko su kaymito mo, matam-is, maalnas, mapulot. Pinang-os mo man su tabo ko.. haros kita malumos ku tagok.

sarikaw

[baguhon]
 • Huna mo mayo ako. An mga adal ko asin pangalad ko bukas na teritoryo para sa pana asin ido mo.

Paghahalat kan nyebe

[baguhon]
 • Halos kabangang sanggatos na taon akong na buhay na garong palmera sa sakong tropikang isla mayo man garong pag kakaiba kun dai ako makakakapot nin malipot na nyebeng bola.

an rawitdawit o kun ano ini

[baguhon]
 • sinasakdo ta an dagat sa pasan tang balde pirit nna ilinaog an kahiwasan sa kabilugan kaini,iniisip na an asgad digdi kabaing nin luha,an rarom ninkamunduan lawod na kahampang na pangpang.

mga pagmati asin paghimati

[baguhon]
 • nanok na bulkan an sakuyang daghan,daing darang lonog an init asin lipot sa irarom kan kinaban.


namo

[baguhon]
 • namo kang nakatalbong kinakalot sa kairaruman kan dagang dumog sa uran.

saringsing

[baguhon]
 • igwang aratihit sa sakuyang kublit an init kan saldang may girok na nagkakanap sa sakuyang tulang pinupurisaw an sakuyang kauntukan.

latasa dolorosa

[baguhon]
 • harayo sa pagamit ninda an saiyang timpla,sinda,na igwang mga dila sa metikulosa.

varadero

[baguhon]
 • bagi na kitang mga barkong varadero na rugado na sa byaheng paduman padigdi,pamilyar na sa rutamadu-ong,mahari.


sa hardin

[baguhon]
 • san nakamata ako kaabay ko na an lawas mo.

mas mamundo an mga matatali na tawo

[baguhon]
 • niyan na gab-i,iaagur mo an pangaran sin iba na babayi.


sa mga mapiot na tinampo sin syudad

[baguhon]
 • maimod ngun-a kita sa libot bag-o ta bubukasan an pinto.

an bulsa kong pano ki saimong imahe

[baguhon]
 • igwa sana kitang girumdom para massukol an oras.

yan bagyo buda kita

[baguhon]
 • gadurom yan palibot pag-ubay natong inot.

brownout sa panganiban

[baguhon]
 • naparong yo kuryente luminutaw yo liwanag ning bangi.