Jump to content

Angell Mutoni

Hali sa Wikiquote

Si Angell Mutoni sarong parakantang babae sa Rwanda, poeta, paralugos asin pararawitdawit na pintor. An saiyang estilo nin musika sinasalakan kan RnB/Pop, na may kari'gonan ni Afrobeat. An saiyang talento naimpluwensiahan kan saiyang ama na musikero.

Mga sambit

[baguhon]
 • Namatean na kamo nalalamos sa sadiri nindong mga tataramon.
 • Kaya ipaheling iyan, tumubo logod, an gutom na nalaog mo sa laog, an gutom na nalaog mo sa laog mo tinotogotan iyan na kontrolon.
 • Nabubuhay kita sa kinaban na an gabos igwa nin sadiring pasohan.
 • Ipirong ko an sakong mga mata, dinadangog takang hiniring sa sakuyang talinga, Namamatean ko an saimong tingog sa sakong kublit, sa sakong puso, sa sakong kalag.
 • An pagmate ko maluya akong marhay, an musika pirmeng namomoot sa sako
 • Kada maheling ko kamo, an pagmate ko garo ako bagong tatak.
 • Ipinaaram ko sa saindo na bako akong arog kan gabos na tawo, nagbalyo ako, nagkakariribok ako.
 • Asin ikinakaongis ko iyan kun kita nagkukurahaw.
 • Helinga na bako ini an lugar na sadiri ko kundi gustong - gusto kong yaon ako sagkod lamang.
 • An saldang sa katapustapusi nagliliwanag asin may doros. Naghingoa ako, na ako na mismo an nasa pamitisan ko Kaya ako, nakakagibo nin lakdang sa luwas na wanna mamatean an vibe.
 • Pabayae na an doros, magin logod giya ko iyan.
 • An naturalesa ni Nanay nakikipag - olay sa sako sa karatulang Earth, gusto nindong pabalyohon an daga digdi sa daga, na nangangaki nin laen na klase nin grant.
 • Cos na sakong tanog iyo an Floetic, ako an remedyo, remedyo sa kulog-payo mo siring sa mediko, pagkua kan pulbos mo, hinangosan dai na haloy bago mo ini makua na si i'ymplikado nang tagas.
 • Told y ang i'lang meace pero an iba dai ini mas maray magdakop sakong mga alon bago mo ako mahiling na nag'aabang sa tubig, o sa langit nakatongtong.
 • Kaipuhan ko tabi nin tubig, Ay pigpupurbaran kong tubig an mga pisog.
 • Iyo, gusto ko sanang mabawasan an kulog na namamatian ko.
 • Husay na marhay sa isip ko asin pinagmamaigotan kong dai magsayang nin panahon, aram ko na bakong marahay kun bako ngonyan, kun siring marahayon iyan.
 • Kapareho iyan kan samong kalag na nakamidbid kaidto, An samong kimika minababa sa pinakapuso, arog kan samong kalag an nakamidbid bago asin masakit na marhay na ignorohon iyan.
 • Grabe an kulog na pig'agihan ko ngonyan inaapod na ninda ako igdi. Dai mo ako maheling na eroplano, na halangkawon. Ano man an saldang o oran, dai ako makakahigda, iyan namamatean ko sana sa sakong kublit.
 • Tigsik ko an mga hormahan na iyo an plano.
 • Para sa kadakol na bendisyon na nakamtan mi, magkaigwa nin sipa.
 • Kun pag - oolayan nindo kun ano talaga an kahulogan kan mga iyan sa pagkakubhan.
 • Haloy ining biyahe pero namamate kaini bakong tama.
 • An mga disturbo sa gabos na lugar, buklaton an sakong mga libro alagad mayo akong instruksion, pinagmamaigotan kong pagsaroon an sakong buhay dai nindo naheheling.
 • Ako ngonyan, na hinihingoang masabotan an nakaagi na dai na nagdadalagan hale sa presente.
 • Sabihon mo sako sarong minuto, dara ko sana ta aram mong kua an puso mo bulawan. Dai man lamang ninda tinogotan na gadanon an saindong kalag.
 • An pasensia ko dai na nagdadalagan nin hararom, arog kan labot na ilinolobong ninda samo. Napapagal ako sa mga karnerong ini na garo mga lobo huli sa pagsaginsagin na nagtataram kaidto manongod sa hashtag, bakong gabos na tawo.
 • Asin habo kong magkaigwa nin pagkaongis, huli ta mayo nin siisay man, apuera sa mga tawo na dai iginagalang digdi an sakong hawak, an sakong pinili. Pinagmamaigotan nindong arogon an sakong boses alagad namamatean pa man giraray nindo an pag - aningal, an pagmate ninda garo ako sarong rebelde ngonyan.
 • Ini para sa gabos kong itom na aking babae, an gabos kong itom na babae. Aram ko na pagal ka asin pagal man ako, asin may deretso kang maanggot asin may deretso kang mamatean an ano man na namamatian mo. Pero an pinakamahalaga, gusto kong magin marahay an pagmati mo.
 • Aram ko na ika igwa nin halawig na aldaw asin an aroaldaw na pakikilaban, kaya butasan.
 • Binutong mi an saimong mga saboot na dai mi iniintindi.
 • Alagad dai mo iyan pagluwayluwayon, sono sa ebanghelyo na satuyang pinagtaraman kan banwaan. Namamatean nindo iyan sa mga tanog.
 • Nagkokontrol kami, namamatean mi iyan sa saimong kalag! Lumuwas ka sa saimong kanto kun ika nagmamawot.
 • Ako ⁇ Kaiba mo an saimong aura, kosog na dakula an makotkot kan saimong tono.
 • Maghamis na garo Chocarte sa kublit mo.
 • Garo ako sarong ganansia. Ika an magigin amâ kong hade, Namomotan ko an saimong tataramon.
 • Gusto kong kamot mo ako. Ikurapot ko an ua na mahiling mo.
 • Paano ko ipinapaliwanag an kolog na ini? Paano ko ipinapaliwanag an mga luha asin kahaditan? Aram ko na sana tolos na makukua ta an satong kamurawayan.
 • Kun bakong ngonyan, kun siring sa aga mabolong an mga ungal.
 • Mayo na nin kamondoan, an mga banhi matalubo kundi ngonyan, binayaan ko na an sakong mga luha.
 • An sakong espiritu bulawan na ooh, alagad an sakong puso maluyang marhay.
 • Kaipuhan ko nin latigo sa sakong tsa na dai ko na kayang sabihon.
 • Ipinaturuhok ko an sakong mga mata sa target poon pa kan mismong enot na marhay na aldaw poon kan ako makadangog nin pag'apod kan sakuyang ngaran.
 • Kun madangog nindo ining huri na. Dae mo palihisan an panahon, an punto manungod sa pangangaki arog kan sa bagong edad.
 • Tawo akong seryoso, marara ako, dae ako digde para sa mga kalag sa lawig na gayo. An tawo dae ako nakamati nin pagka-adisyoso.
 • Pa'no ako pag'aalagaan puso ko maputokan, dai ko makapotan pero haprak ko ini. kua na sana an paagi ko sa paggibo kaini.
 • Tigsik ko nang gayo, napugol ko nang maray. An sakong isip nagsasabi sa sako na magdalagan, madalagan pero aram kan puso ko na ako an makua kan banwaan sa saindang pamitisan. Iyo ini an sakuyang kaaabtan.
 • Alagad kun beses nakukua sana kan mga demonyong ini an pinakamarahay sa sako, dai ko totogotan na mawara an sakong espiritu.