Jump to content

Anne Bradstreet

Hali sa Wikiquote
Anne Bradstreet
litrato ni Anne Bradstreet
litrato ni Anne Bradstreet
Anne Bradstreet

Si Anne Bradley (Marso 20, 1612 - Setyembre 16, 1672) iyo an pinakaprominente kan mga amay na poetang Ingles kan Norte Amerika asin enot na parasurat sa mga kolonya kan Inglatierra na ipigpublikar. Siya an pinakaenot na pigurang Puritan sa An Tambobong nin Literaturang Bikolnon asin lataw na maray sa saiyang darakulang corpus nin tula, siring man personal na mga sinurat na napublikar postuma.

Mga Sambit

[baguhon]
 • Kun an saindong Ama maghagad, sabihon nindo, mayo kamo nin siisay man;
  Asin para sa saimong Ina, an alas niya pobre,
  Arin na kaus niya sa siring na paagi an nagsugo sa saiya sa luwas.
  • The Author to Her Book.
 • Ano sa sakuyang Paraligtas an itatao ko sa
  Siisay an hayag na naggibo kaini para sa sako?
  Ako an maglilingkod sa saiya digdi sagkod na ako mabuhay
  Asin si Loue siya ki Eternity
  • By Night when Others Soundly Slept.
 • Nagbalik an saro na nag - uuntok, asin mas hoben pa sinda; 22 Alagad an tawo naggugurang, nagpuputik, nagdadanay kun sain siya naikaag.
  • Contemplations.
 • "Sister," quoth Flesh, "Anong liv'ngaw mo sa 22 Mayo Alagad Paghorophorop?
  • The Flesh and the Spirit.
 • An siring na lipot nangangahulogan nin mga burak na an tigsoli nagpapaluwas nin tigsuli, 22 Bago an aldaw biyong init kan ampas.
  • Of the Four Ages of Man.
 • Bayay bakong saimong salag, saimong dama asin sadya, 22 Nagbalik ka asin magkanta sa tahaw kan korong ini.
  • In Reference to her Children, 23 June 1659.
 • Kun igwa man nin duwa, kun siring segurado na kita. 22 Kun an lalaki namumutan man lamang kan agom na babayi, yaon na iyan; 22 Kun an agom na babayi maugma sa sarong lalaki, 22 Ikumparar mo sa sako an mga babaying yaya kun magigibo mo.
  • To my Dear and Loving Husband.
 • An prinsipal puedeng magbunga nin mas dakulang kantidad, 22 Pero nag - aasikaso nin helang, kantidad alagad sa rakdag na ini;
  • To Her Father with Some Verses.

Meditations Divine and Moral (1664)

[baguhon]
 • An pagkahoben iyo an panahon nin pag - oswag, amay na pag - oswag, asin pagkagurang.
  • p. 3
 • An autoridad na mayo nin kadonongan siring sa sarong magabat na patok na mayo nin tarom, angay na malugad nin labi sa danaw - danaw.
  • p. 12
 • Kun mayo kami nin tiglipot, an tigsoli dai magigin nakaoogmang marhay: Kun kun beses dai kita nakakaeksperyensia nin kasakitan, an prosperidad dai magigin maogma.
  • p. 14
 • Painita an puwersa kaiyan na binubutong nin tubig, bakong nin doros; asin an kaanggotan dapat na mainaan nin indiperenteng mga tataramon, asin bakong nin nakapanluluya sa boot na mga huma.
  • p. 43