Jump to content

Ayana Elizabeth Johnson

Hali sa Wikiquote
Ayana Elizabeth Johnson
Siya si Ayana Elizabeth Johnson

Si Ayana Elizabeth Johnson sarong biologong marino, eksperto sa polisya, asin parakonserbasyon estratihiya.

Mga Sambit

[baguhon]
  • Pero, an lambang saro sa sato puedeng makakontribwir. Paagi sa satong mga boto, boses, pagpili nin kakanon, kakayahan asin dolyar. Dapat niatong pahiwason kapwa an mga kaugalean asin palakaw nin gobyerno. Kaipuhan na liwaton niato an kultura. An komunidad sa pagtogdok sa palibot nin mga solusyon iyo an pinakamahalaga. Nungka akong masuko sa paghihingoang protehiran asin ibalik an kahangahangang planetang ini. An gabos na medyo ugale na iniingatan niato, na an gabos na ikasampulong sokol nin pag - init na inoolang niato, talagang mahalaga. Marahay sana ta dai ako minomotibar nin paglaom, kundi nin pagmawot na magin kapakipakinabang.
  • Mayo akong gayo nin paglaom kada se. Ini sarong hapot na pighahapot kong gayo, asin pirmi kong gusto, Taano ta sa paghona mo may paglaom ako? Aram kong marhay an manongod sa siensia, iyan medyo bakong makatanosan. Alagad ako naghohona na an yaon sa sako hararom na pakasabot sa bagay na igwa pa man giraray kita nin posibleng mga ngapit. An lambang sientipikong report, kada surat, igwa nin sokol: Puede kitang magkaigwa nin duwang grado [si Cornelio] nin pag - init, o puede kitang magkaigwa nin apat na grado nin pag - init. Puede kitang magkaigwa nin kadikit na korales na natada, o mayo kutana kita nin natada. Puede kaming magkaigwa nin 20 bagyo kada taon, o puede kaming magkaigwa nin 10. Asin iyan talagang may epekto. Kaya sa pundamental an nakukua ko sa higdaan aroaldaw iyo an pakikilaban para sa pinakamarahay na ngapit, sa pakaaram na naliwat na an klima asin magpapadagos na magbago dawa kun kita pumondo na sa pagmustra nin greenhouse gas ngonyan, huli sana ta ibinugtak na niato an gabos na bagay na ini.