Jump to content

Beiwen Zhang

Hali sa Wikiquote
Litrato ni Beiwan Zhang kan 2014
Si Zhang Beiwen sarong parakawat nadminto na sarong solong espesyalita.
Ritrato ni Zhang Beiwen kan 2017
Litrato ni Beiwen Zhang
Ladawan ni Beiwen Zhang
Beiwen Zhang
Litrato ni Beiwen Zhang
larawan ng paglaban ni Beiwen Zhang

Si Beiwen Zhang (namundag 12 Hulyo 1990) sarong Intsik na namundag sa Amerika, sarong parakawat badminton na sarong solong espesyalista.

Mga Sambit

[baguhon]
  • Sa totoo lang, bako man talaga akong matibay siring sa sarong sikat na parakawat. Siempre, iyan depende man sa sulong - sulong. Kun kasumaan ko, makakakua ako nin maray na pag-alaman. Naghahanap ako nin medalya, bakong siring sa mga medalyang bulawan.
  • Kun kamo manggana sa nagkapirang torneo asin kun kamo nagkakaigwa nin marahay na mga resulta, an mga tawo magkakamit kan kapangganahan. Alagad dai talaga ninda iniisip kun ano an masunod. Mawawara na man nindo an sunod na semana. Kaya an ibang mga parakawat, dai talaga ninda iyan iniisip. Pirmi sindang nag-iisip, "Mahusay talaga ako."
  • Arog kun beses kun nasa likod nindo an sarong coach, dai talaga ninda aram an namamatean nindo. Masakit para sa sako na sabihon saiya, huli ta ako nag - iisip man. Kun iyan man an saboot mi kan coach, marahay iyan, alagad kun beses dai iyan nangyayari. Dangan kamo daw naghihinanyog sa coach, o kamo daw naghihinanyog sa saindong sadiri?
  • An pakikipag-ulay dakol an itinotokdo sa sako; Sa isip, nagtatabang ini, alagad abilidad-eksperto, dai. An mga hurado igwa nin kaparehong mga problema aroaldaw, kaipuhan na ipagirumdom nindo iyan sa gabos na panahon. Aram kan nasa edad nang mga parakawat an saindang mga problema, kaya dai nindo kaipuhan na ipagirumdom iyan aroaldaw, na an kada saro binadil.
  • Gusto ko sanang magkawat nin mas halangkaw na level na mga parakawat, kaya puwede akong matuod sa rikas asin pokus na iyan mantang sinasanay sa rikas na iyan. Kun matuod akong magkawat sa mas maluway na mga parakawat, sa isip ko dai iyan nagtutulod kan sakong limite.
  • Kun ako nagdanay sa Singapore, dai ko iniisip na magkakaigwa ako kan yaon sa sako ngonyan. Ako prangkang marhay asin naghahapot, asin an nagkapira bakong arog kaiyan. Kan magkaigwa ako nin problema, dai ako nakaolay kan SBA, an coach sana. Ngonyan nagigibo ko na an ano man na gusto ko, kinokontrol ko an sako mismong buhay.
  • Magayon an buhay ko ngonyan ... Mas marahay nanggad na gumibo ako nin orog na pagsasanay asin coach alagad habo kong ikomparar an sakong sadiri sa iba. Gusto ko sanang ikaogma an sakong buhay, asin an sakong maraot na kaisipan
  • Dakula an presyon sa mga parakawat sa grupo nin mga Intsik. Dai kutana ako nakaligtas kun nagdanay ako duman. Ngonyan mismo, igwa ako nin katalingkasan na pumili kun arin na mga torneo an makarawat asin kun saen masanay. Nagdedesisyon ako na angay sa sako.