Jump to content

Belva Ann Lockwood

Hali sa Wikiquote
Belva Ann Lockwood

Si Belva Ann Bennett Lockwood (Oktobre 24, 1830 - Mayo 19, 1917) sarong Amerikanong abogado, pulitiko, edukador, asin autor. Aktibo siya sa pagtrabaho para sa deretsos kan mga babayi, kaiba na an karapatan kan mga kababaihan.

Mga Sambit

[baguhon]
 • An katoninongan orog na mahalaga kisa sa paggibo nin mga ley; Minsan ngani kaipuhan an ikaduwa.
 • An samong sadiring guerra sibil nagkakantidad nin sarong milyon na lalaki asin tolong bilyon na dolyar, apuera sa pagkasayang nin mahalagang mga rekord asin dai mabilang na kayamanan, asin $145,000,000 taon - taon sa mga peke. Ibinugtak kaiyan an pundasyon kan dai mabilang na pinansial na kalamidad kan 1895, asin nagkaigwa nin pundamental na mga prehuwisyo asin pagkaongis na dai lubos na magagadan durante kan suminunod na limang polong taon..
 • Daing duwa - duwa kun an sarong sinserong tawo, biyong daing kabatidan sa mga katunayan, na maninigong basahon an kasaysayan sa Ingles na may kasaysayan kan pitong taon na guerra kan Rebolusyon, dangan basahon an satong kasaysayan sa Amerika kan iyo man sanang mga pangyayari, magtubod na iyan konektado sa iyo man sanang mga pangyayari. Masasabi man iyan mapadapit sa mga historyador kan guerra nin Franco-German o kan samong guerra kan Rebelyon.
 • Igwa kita nin sampulong estatuwa sa soldados kun saen igwa kita nin saro sa pilantropo.
 • An pagbalik kan saindang mga guerra iyo an pinakadakulang kabtang kan kasaysayan nin Kristianong mga nasyon; Mantang an mga estratehiya ninda sa komersio, sa mga paghaman, asin sa mga arte, iyo an pinakadikit.
 • An pagkamoot sa harong asin nasyon daing duwa - duwa na angay na mga atributo, asin may sadiring kakayahan sa sadiring nasyon na perming halangkaw an pagheling, alagad iyan saro pang klase nin pagkamoot sa sadiri, asin posible nanggad na gibohon an pagkamoot na ini bako sanang sobra, kundi bakong makatanosan. Igwa pa nin saro asin mas halangkaw na pagkamoot- iyo an dakulang pagkamoot sa katawohan, sa katoninongan, sa hustisya asin pagkakapantay-pantay na maninigong itukdo man sa satong mga hobenes. An pagkagadan para sa nasyon nin saro parateng kinokonsiderar
 • An satong Kongreso, na mayo nin ano man na peligro sa guerra apuera sana kun kita mahilig sa saro paagi sa pag - entremeter, padagos na nag - aaprisyon sa mga barko de guerra tanganing pakosogon an satong Dagat, tanganing maprotehiran an halawig na kalabaan kan baybayon nin dagat, na mayo nin nasyon na igwa kan pinakararayong ideya nin pagsalakay, o tanganing protehiran an satong komersio sa ibang nasyon, na bago pa sanang marhay tanganing an saro mangaipo nin mikroskopyo tanganing madiskobre iyan. An darakulang kasangkapan na ini na nasa dagat nagtatao nin marahayon na mga trabaho para sa hoben na mga lalaki na naggradwar sa Annapolis; asin kamurawayan para sa Sekretaryo kan Hukbo, na sa parate gustong - gustong padakulaon an saiyang sadiri asin an saiyang opisina. Kaya an kuarta kan banwaan ginagamit sa sarong mamahalon na lalagan na sa parate iyo an magigin sakit nin sarong matoninong na bobon sa dagat, na mayo nin mga bagyo, dangan minaduman sa alang na pantalan para sa paghirahay. An mga pag - atakeng ini bako sanang daing serbi, kundi positibong nakadadanyar, huli ta tolos - tolos na ikinahandal ninda an satong mga katood sa Europa, asin dinadagka sinda sa mas dakulang pag - oswag kan saindang militar asin mga kasangkapan naval.
 • An Estados Unidos kayang magin buka an palad asin progresibo sa kaibanan kan linya nin lehislasyon pankatoninongan, pati na an pagsadiring boot sa permanenteng Tratado nin Pag - oyon sa sarong nasyon siring kan kulturang gayo kan Gran Britania, huli ta an espiritu nin katoninongan iyo an kultura, asin an espiritu nin guerra an maringis na lado nin naturalesa nin tawo; An ibang nasyonalidad siertong masunod. Ini an magigin kapinonan nin sarong bagong aldaw, sarong panahon sa kasaysayan na pirmeng magigirumdoman. An presenteng industriyal na kamugtakan kan nasyon, an pakipagtusayan sa pagpapagal tumang sa kahanaban nin monopolies, nin mga kabuhayan na ipinagkatiwala, nin mahiwas na mga alon nin kabisera, mas dakula nanggad na peligro sa seguridad asin prosperidad kan Estado kisa sa ano man na kaiwal nin ibang nasyon.
 • Minasunod an Pulang Krus pakatapos kan hukbo, binubugkosan an mga lugad na gibo kan sabre asin kan bala, tinatapos an mata kan naghihingagdan, asin ipinapaabot an panhuring mensahe sa babaeng balo asin ina; kundi an Peace Movement, na mas mahiwas an pag-arte, naghahanap nin mga welgang badil asin mga bayag asin maatubang an gabos na problema paagi sa arbitration, o sa mga hudisyal na paagi.
 • An dakulang gera sa aro-aldaw sarong gera para sa tinapay asin kundisyon
 • Mayo nin tawong mapag - isip, mayo nin tawong daing isip, nagtutubod sa guerra, na nakakaraot sa gabos na bagay asin daing ibang ibinubunga kundi pagkaongis. Kami minatubod asin nagtotokdo nin katoninongan asin arbiterasyon sa harong, sa simbahan, sa sosyedad, sa Estado, asin sa pag'oltan kan mga nasyon. Nagtutubod kita sa kabanalan kan buhay nin tawo, sa daing kaagid na mga deretso nin mga indibiduwal, sa hustisya, sa pagkapantaypantay asin pagkaanggot. An satong Gobyerno naresolberan na an dakol na grabeng problema sa manlaenlaen na nasyon sa kinaban paagi sa arbitration asin paagi sa tratado, na daing remedyo sa guerra asin daing pagpabolos nin dugo, asin an gastos ninda gabos dai man nasaro kundi an Guerra kan Rebolusyon.
 • Organisasyon an paglaom kan kinaban, asin an babae an elastikong semento na nagbobogkos nin mga organisasyon, asin paagi kaiyan asin paagi sa sainda linalaoman niato na sa dai na mahahaloy makakapotan an bandera sa mga nasyon kan kinaban, na nagbabalangibog kan pagigin Ama nin Dios asin kan kasararoan nin tawo.