Bienvenido N. Santos

Hali sa Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Si Bienvenido N. Santos an tagapagsurat kan limang koleksiyon nin mga usipon, duwang libro nin mga tula, an The Wounded Stag asin Distances in Time, asin limang nobela, an Villa Magdalena, The Volcano, The Praying Man, asin an The Man Who Thought He Looked Like Robert Taylor, asin man an What the Hell for You Left Your Heart in San Franicsco. Dati syang nag-istar sa Greeley, Colorao asin Sagpon, Albay.

Mga Libro[baguhon]

An librong You Lovely People

An You Lovely People, ini an enot na libro ni Bienvenido N. Santos. Ipinahiling nya sa librong ini an esensya kan kapanahonan na idto - an pagkamundo asin pagkagutom kan mga tawo, gabos sinda nagdadanas nin kakulugan. Pero para sa ideyalismo, kun sain tinawan nin pagkatawo ni Santos sa libro na ini, posibleng nawara na an saindang mga kalag. An librong ini sarong dokumento na nagpapahiling kan lalawgon kan pusong Pilipino.

  • "Kapot nia an saiyang payo asin siya tuninong. Nagtukaw ako habang hinihiling siya, asin sakuyang sinambit sa isip: Kagurangnan, an mga bagay -bagay na ginigibo kan mga Filipino sa nasyon na ini. An mga bagay na nangyayari sa lambang saro satuya sa lugar na ini. An nagpapahiro sa sato na mamuhay nin arog kaini aroaldaw, poon sa sarong daing pagkamoot na hadok pasiring sa parehas man na sitwasyon, poon sa makamandag na kapot sagkod sa mga karaapehas na pagmati. An kaogmahan sa lamesa nin karawat, na nagpapadanay sa sato na mabuhay, an kaogmahan sa pakikiiba sa babayi, an maheling an saiyang hawak, mga haralipot na oras nin kagadanan... sinda an mga masuswerteng mga tawo, arog ki Nanoy, dawa pa siya haloy bago nagadan."

Orihinal na teksto:

  • He held his head in his hands and he was quiet. I sat there looking at him, and thinking: Lord, the things Filipinos do in this country.The things we say. The things that happen to us. What keeps us living on like this from day to day, from loveless kiss to loveless kiss, from venomed touch to venomed touch. Thrill of the gaming table,what keeps us alive, thrill of woman's arms, sight of her body, sharp fleeting moments of dying... they are blessed ones like Nanoy, though it took him too long to die. You Lovely People, 1991, p. 116.