Jump to content

Camille Paglia

Hali sa Wikiquote

Mga Sambit

[baguhon]
Camille Paglia
Karibay kan oportunidad na feminismo, na sakuyang espesiyon, hinahagad an paghale kan gabos na ulang sa pag-abante kan babayi sa politikal asin propesyonal na kinaban - alagad bako sa presyo nin espesyal na mga proteksyon para sa mga babaying hokbo asin anti-demokratiko.
 • Katuyohan kaiyan na dai paogmahon an siisay man asin paanggoton an gabos. An enterong proseso kan libro iyo an pagdiskobre kan mga pig'aaping elemento kan kontemporaryong kultura, anoman na ini, asin palaman kaini. An saro sa pangenot na mga edipisyo iyo na ipaheling na an pornograpiya yaon sa mayor na arte. An kasaysayan nin Arte na nasusurat biyong libre sa sekso, mapan - api asin malinig. Gusto ko nin pagkaeksakto asin kaaraman sa kasaysayan, alagad kadungan kaiyan, pinagmamaigotan kong likayan iyan paagi sa pornograpikong kosog.
 • Pinag - aadalan ko na iyan [seksuwalidad] poon kan bago iyan nagin uso.
 • An mga lalaki pano nin seksuwalidad na babae sa bilog nindang buhay. Poon sa kapinonan kan saiyang buhay sagkod sa katapusan, mayo nin lalaki na lubos na nagboboot sa siisay man na babae. Saro ining imahinasyon.
 • An kuarta pagtuga nin kaluyahan. Kaipuhan nindang bumakal kan atension nin mga babae. Bako iyan na tanda nin kapangyarihan; tanda iyan nin kaluyahan.
 • Ang kurata pagtugga ning kaluyahan. Kaipuhan nindang bukal kantension nin mga babae. Balao iyan nan tangda ning kapangyarihan; tangda iyan ning kaluyahan.

Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (kan 1990)

[baguhon]
An huring sosyedad sa solnopan na sumamba sa mga kapangyarihan nin babae iyo si Minoan Crete.
An moral na pag - oyon kan dakulang inang mga diosa kombenyenteng nalingawan kan mga feministang Amerikano na nagbuhay liwat kaiyan.
An liberalismo sa presenteng panahon nag - aagi nin dai mapagdududahan na mga kontradiksion. Pinamumuraway kaiyan an indibiduwalismo asin katalingkasan patin, sa radikal na pakpak kaiyan, kinokondenar an sosyal na mga pagboot bilang mapan - api. Sa ibong na lado, linalaoman kaiyan an mga gobyerno na sustentohan sa materyal an gabos, na an sarong bagay na kaya sana paagi sa pagpahiwas nin autoridad asin paggatok. Sa ibang pagtaram, an liberalismo tinatawan kahulogan an gobyerno bilang maisog na ama alagad naghahagad ini nin gawe bilang padi. Pinamana kan Feminismo an mga kontradiksion na ini.
An misteryosong paggadan sa femme dai puedeng itradusir sa sangkap na paagi sa lalaking mga termino.
An Kapitolyo sarong porma nin art.
An libro nin Genesis sarong lalaking deklarasyon nin pagigin independiente sa suanoy na mga inang-uri. An angat kaiyan sa naturalesa, kaya an sekso pasiring sa modernong mga talinga, tanda kan saro sa importanteng mga panahon sa kasaysayan sa solnopan.
 • An seksuwal na Personae naghihingoang ipaheling an pagkasararo asin pagpapadagos kan kultura sa solnopan na sarong bagay na nakainspirar nin kadikit na paniniwala poon kan panahon bago an World War I.
 • An sakong tension sa katotoohan sa mga stereopiko sa sekso asin sa biologo basado sa mga pagkakalaen sa sekso seguradong magigin dahelan nin kontrobersia.
 • Sa kapinonan naturalesa. An pinaghalean na pinaghalean asin tumang sa satong mga ideya nin Dios naestablisar, an naturalesa nagdadanay na iyo an supremong problema sa moral. Dai kita makalalaom na masabotan an sekso asin sekso sagkod na linawon niato an satong aktitud dapit sa naturalesa. An seksuwal na pagdodorog sarong sokol sa naturalesa. An seksuwal iyo an natural na pagkatawo nin tawo.
 • An sosyedad sarong sistema nin minanang mga porma na inainaan an satong makasusupog na pagigin daing ginigibo. Tibaad liwaton niato an mga pormang ini, luway - luway o bigla, alagad mayo nin pagbabago sa sosyedad na maliliwat.
 • An buhay nin tawo nagpoon na dumulag asin matakot. An relihiyon tuminindog hale sa mga rituwal nin pampagian nin boot, mga pag - arang na pukawon an padusang mga elemento.
 • Seksuwalidad asin erotika an inuusar na pag'oltan kan naturalesa asin kultura. An mga ministro sobra an pagpahalaga sa problema nin sekso kun iniinaan ninda an sosyal na kombension: Liwaton an sosyedad, haleon an seksuwal na dai pagkapantaypantay, dalisayon an mga katongdan sa sekso, asin an kaogmahan asin pagkaoroyon magrereynar. Digdi an feminismo, arog kan gabos na liberal na paghiro kan nakaaging dos sientos na taon, tagapagmana kan Rousseau.