Consolee Nishimwe

Hali sa Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Si Consolee Nishimwe (namundag 11 Septyembre 1979), sarong autor na taga Rwanda, sarong motibasyonal na parapahayag, asin nakaligtas sa gera kan 1994 Rwanda.

Mga sambit[baguhon]

 • An sakong pakamate nin kolog asin pagdusa ngonyan nagin man paagi nin pagtabang sa ibang tawo asin dakulang kabtang nin pagtabang sa sosyedad sa pankagabsan. Kaya, bakong pasil iyan. Alagad naoogma ako na nungka akong suminuko. Nagpadagos ako asin pinirit ko an sakong sadiri na magin madaling mabiktima.
 • Dakol na panahon an kaipuhan tanganing ikapahayag an namamatean niato. Pinagmamaigotan kong ipaheling sa iba pang natadang buhay na kaipuhan niatong ipahayag an kolog na yaon sa sato.
 • Nangyari sa sako an pisikal na kadahasan, asin namuhay man kaiba kan HIV bilang resulta kaiyan, iyan sarong bagay na nungka kong malilingawan na dai noarin man maduman saen man, na kaipuhan kong tioson.
 • " Gusto kong mag - istar sa sarong lugar na puede akong magpoon nin bagong buhay, kaipuhan kong magpoon nin bagong buhay sa sarong lugar na nungka kong naeksperyensiahan an naeksperyensiahan ko. Kan panahon na idto, para sa sako an pagpoon nin bagong buhay, paagi sa pagbiahe sa pagpaomay. Pasil para sa sako an paghale sa Rwanda huli sa makolog na mga eksperyensia ko. Kaya an pagmate ko kaipuhan kong mamugtak sa ibang lugar. Nangyari na ako nagpaAmerika ta yaon digdi an pinsan ko.
 • Asin an nagkapira sa sato namumuhay na may mga resulta huli sa inagihan niato durante kan paglaglag sa sarong rasa.
 • May mga babaeng nakaligtas na dai kayang ihiras an saindang mga estorya. Natabangan ko sinda, pag - abot sa pagtabang sa mga linugos, ihiras an saindang mga estorya na bagay na dai ninda ikinataram.
 • An nangyari sa sarong aldaw puedeng mangyari saen man, asin maninigong maaraman nin mga tawo an [ini], huli ta iyan bakong bagay na nangyayari nin magdamlag.
 • Kabtang ako na ipaaram sa mga tawo kun paano mangyayari an paglaglag sa sarong rasa, siring man. Asin kun aram niato, puede niatong siertohon na maolang iyan na mangyari giraray.
 • An sakong leksion sa gabos iyo na ano man na makatatakot na kamugtakan an tibaad mapaatubang sa sato sa satong buhay, dai kita noarin man dapat na mawaran nin paglaom, huli ta an pagkawara nin paglaom iyo an kapinonan kan sato mismong kadaogan sa sadiri.
 • Nakaligtas ako huli sa sarong dahelan.
 • Mala ta an pagkawara nin paglaom iyo an kapinonan kan saindo mismong kumpiyansa sa sadiri.
 • Obligasyon ko na sabihon kun ano an nangyari kaya dai malilingawan kan kinaban. . Iyan an paagi ko sa pagsierto na dai malingawan an kasaysayan.
 • An Genocide dai nangyayari nin magdamlag. Sarong proseso ini. Kadakol kan tangga.
 • An Rape sarong armas kan gera.
 • Para sa sako, an paghiras iyo an kaya ineenkaminar ko an sakong mga kapwa ko nakaligtas na isaysay an saindang estorya. Boot kong magin kabtang nin pagtabang na sinisierto an kasaysayan kan sakong pamilya.
 • Gusto kong seguradohon na aram kan kinaban kun ano an inaagihan niato, an pagdusa na inagihan niato, asin kun paano kita nadaog.
 • Gusto kong seguradohon na buhay an mga bako nang digdi, an saindang buhay, an saindang ngaran . . Buhay sinda. Yaon sinda. . An obligasyon ko seguradohon na madangog an nangyari.
 • Mahalaga na dai ako noarin man mawaran nin paglaom sa buhay. May dahelan kun taano ta buhay ako. May katuyohan ako. Iyan an dahelan kun taano ta kinakaolay ko kamo digdi .
 • Mga bagay sa buhay ko. . Ano man an inaagihan mo, dai ka noarin man maninigong sumuko. Nungkang mawaran nin paglaom.
 • Kun siring, ginamit kan Rwanda an sistema nin gacaca, "sarong tradisyonal na sistema nin hustisya na ginamit bago pag - oyonon an mga pamilya. An mga tawo nagtitiripon sa komunidad tanganing mag - oyon.
 • Pinagmamasdan kan internasyonal na komunidad an nangyayari alagad dai sinda nag - iinterbenir na mamondong marhay tanganing maheling ko.
 • An paglaglag sa sarong rasa sa Rwanda naolang kun an internasyonal na komunidad nag - interbenir.
 • Kun nakakaheling kamo nin nangyayaring inhustisya, dapat kamong magtaram.
 • Gumibo nin sarong bagay. . Mag-aram. . Makanood sa kasaysayan. Puede iyan na mangyari saen man.
 • Sa satong kultura, dai kaming gayo nagtataram manongod sa mga eksperyensia.
 • Dakol na panahon an kaipuhan tanganing ikapahayag an namamatean niato. Pinagmamaigotan kong ipaheling sa iba pang natadang buhay na kaipuhan niatong ipahayag an kolog na yaon sa sato.
 • May mga aldaw na nakatukaw pa sana ako asin naghihibi. Iyan bakong arog kan gabos na bagay sangkap sa gabos na panahon.