Jump to content

Elizabeth Bibesco

Hali sa Wikiquote
Sya si Elizabeth Bibesco
larawan ni Elizabeth Bibesco
litrato ni Elizabeth Bibesco
Ladawan ini ni Elizabeth Bibesco asin ni Antoine
Sya si Elizabeth Bibesco
larawan ni Elizabeth Bibesco

Si Prinsesa Elizabeth (Asquith) Bibesco (26 Pebrero 1897 - 7 Abril 1945) sarong Ingles na parasurat asin poeta, aktibo sa pag'oltan kan 1921 asin 1940. Sarong pinal na koleksyon postuma kan saiyang mga istorya, mga berso asin mga aporon an napublikar sa irarom kan titulong Haven kan 1951.


Mga Sambit[baguhon]

Haven (1951)[baguhon]

Si Elizabeth Bibesco, circa 1919
 • Sa anong tabang na an siisay man na pwede sanang dulokon na may tamang mga tataramon?
 • Binendisyonan an mga nagtatao na dai ginigirumdom asin sinda dai linilingawan.
 • Mas parate kitang tinotokdoan nin buhay kun paano sangkapan an satong mga kaluyahan kisa kun paano magkakaigwa kan satong mga kakosogan.
 • An mga namomotan niato may deretsong ikaanggot an mga konsiderasyon na itinatao niato sa sainda.
 • An magindara pwedeng saróng kanto.
 • An binabakal niato para sana sa sato kun nalilingawan na an presyo.
 • Mas pasil na magin matinao kisa magin makatanosan.
 • An kada drama na maninigong helingon maninigong maheling nin ikaduwang beses sa lalauogon kan mga nagdadangog.
 • Pigkukua kan winter an mga pintang tig-init.
 • An ladawan kan satong sadiri sa isip nin iba iyo an ladawan nin sarong estranghero na dai niato noarin man maheheling.
 • Mayo kitang nanonodan paagi sa pagigin tama.
 • An mga namomotan niato huli sa saindang pagkabakong sangkap nakakatabang sa sato na ipaliwanag iyan sa iba.
 • An satong kawaran maninigo na sa parate ibugtak sa lado nin pagtao nin kredito.
 • An pagbasol sa saindong mga kasalan sa sugo sa saindo kun paanong an saindong mga kasalan nin kapabayaan iyo na patunayan na kamo sarong daing kuentang parakasala.
 • An kagadanan kabtang kan buhay na ini asin bakong kan kasunod.
 • An sangkap na mga oras dai nagigin kabangang-oras.
 • An sakong kalag nagkamit kan katalingkasan sa banggi.