Jump to content

Jennifer Riria

Hali sa Wikiquote

Si Jennifer Riria sarong Kenyan businesswoman, banker, asin akademiko na nagseserbing hepe ehekutibong opisyal kan Kenya Women Holding Group, sarong mikrofinance, grupo nin mga bangko asin seguro na nagseserbeng haros sarong milyon kadaklan mga babaeng rural Kenyano.

Mga Sambit

[baguhon]
  • An mga babayi bakong rasonable na napapaatubang sa pinansyal na mga ulang na nakauulang sa sainda na makikabtang sa ekonomiya asin pauswagon an saindang buhay.
  • Nagdanay akong nasisingkog asin nasisingkog saka natumba mantang hinahanap ko an marahay. 'Tano? an hapot ko sa sadiri ko. Ngonyan nagtutubod ako na yaon ako sa tamang dalan sa gabos na panahon, partikularmente sa Green Belt Movement, alagad ta sinabi sa sako kan iba na dai ako dapat magkaigwa nin karera, na dai ko maninigong padakulaon an sakong tingog, na an mga babae daa magkakaigwa nin kagurangnan. Na kaipuhan kong magin iba. Sa katapustapusi nasabotan ko na kun igwa ako nin kontribusyon na gusto kong itao, dapat kong gibohon iyan, sa ibong kan sinabi nin iba. Na ako Okey lang. Na tama sanang magin makosog.
  • Sa paghuna ko an saro sa mga bagay na inaagihan nin mga babae nagtataram manongod sa saindang sadiri... Nagdakula kita tanganing maglingkod asin nungkang mag - isip manongod sa satong sadiri. An mga kababaihan iyo an ultimong minaako kan saindang mga naginibohan."
  • An babae an pinakasentro. Pinangaptan nia kami. Kaipuhan an pagsuporta sa mga babayi, kun boot tang magkaigwa nin pagkakaiba."
  • An mga babae dispwesto napapaatubang sa mga ulang sa pinansiyal na nakakaulang sainda na magpartisipar sa ekonomiya asin mapakarhay an saindang buhay."
  • Sa paghona ko an saro sa mga bagay na inaagihan nin mga babae nagtataram manongod sa saindang sadiri... Nagdakula kita tanganing maglingkod asin nungkang mag - isip manongod sa satong sadiri. An mga babae an ultimong nag - aadmitir kan saindang mga nagibo.
  • Kadakol na mga tios sa Aprika asin an mayoriya sainda mga babae. Pinili ming magtrabaho kaiba nin mga babae huli ta sinda an mayoridad kan ekonomiya. Boot niato na an mga babae liwaton an paagi nin pagtrabaho kan kinaban para sa sainda asin sa saindang pamilya. Dai nindo iyan mababago para sa sainda kundi puede nindong pataluboon an saindang kakayahan na bagohon an saindang sadiring buhay. Iyan an masasarigan.
  • An babae an pinakasentro. Pinangaptan nia kami. Sa Aprika, kaipuhan mo sanang atubangon an mga isyu na nakakaapektar sa pagigin mabunga nin mga babae. Nagdadara sinda nin kakanon sa lamesa. Nagtatao sinda nin edukasyon sa pamilya. Sinda nagpapabolong sa pamilya... Mahalagang marhay na suportaran an mga babae, kun gusto niatong magkaigwa nin epekto, kun gusto niatong bagohon an paagi nin paghiro kan kinaban, para sa sainda asin sa saindang pamilya.
  • " An mga babae daing katanosan na napapaatubang sa pinansial na mga olang na nakaoolang sa sainda na makikabtang sa ekonomiya asin paoswagon an saindang buhay kan tao