Jump to content

Maryam Namazie

Hali sa Wikiquote
Maryam Namazie (2021)
Siya si Maryam Namazie (2017)
litrato ni Maryam Namazie (2014)
Si Maryam Namazie sarong parabareta
Ladawan ni Namazie (2011)
Sya si Maryam Namazie
Ladawan ni Maryam Namazie (2019).

Si Maryam Namazie (Namundag: 1966) sarong Briton-Iraning sekularista, komunista asin aktibista sa deretsos pantawo, komentarista, asin parabareta.

Maryam Namazie kan 2011

Mga sambit[baguhon]

 • Dai man nindo mapupundo an rasismo sa dai sana pagtugot kan blaspemiya. Kaipuhan tang labanan an mga batas kan blaspemiya asin rasismo. Kaipuhan tang labanan an Harayong-Tuo, kabali dyan an mga Islamist. Kaipuhan tang protehiran an katalingkasan kan relihiyon asin ateismo. Orog pa, kaipuhan tang protehiran an Laicite dawa sain. An satuyang mga deretsos asin buhay nakadepende igdi.
 • ... Malinaw na an target na Islamismo bakong iyo man sana an nagsabrit kan Islam. Matapos sabihon na, importanteng tama an deretso na tuyawon asin tuya-tuyaon an Islam asin an sagrado. Kun an diretso sa relihiyon sarong aspekto nin katalingkasan sa konsensia, iyo man an diretso na magin talingkas sa relihiyon asin magduda patin maghapot patin magtuya pa ngani. An kritisismong ini partikularmenteng importante sa sato na mga bakong paratubod kan Islam....Islam sarong pagtubod na arog kan arin pa man na iba asin kaipohan bukas sa kritisismo ..."
 • " An importanteng punto manongod sa mga terorista na maisog na guminadan ki Samuel Paty o 3 pang iba ... bako na sinda Chechen o Tunisian o bagong abot na mga dulag kundi na sinda mga Islamiko. Biyong pumondo. An pagrekonoser kan saindang kaimbodan sa Islamikong lugar nagtatabang sa sato na daogon an politikal na mobimiento. Kadungan kaiyan, dapat na padagos niatong idepensa si Laicite, an diretso sa katalingkasan sa konsensia asin pananaram, pagkapantaypantay kan gabos na siudadano, asin dai nakikokompromisong pagkontra sa rasismo.
 • Minsan siring, dai nindo mapogolan an rasismo paagi sa pagbawal sa paglanghad. Kaipuhan niatong labanan an paglanghad asin rasismo. Kaipuhan niatong labanan an hararayong lugar, kaiba an mga Islamiko. Kaipuhan niatong idepensa an katalingkasan sa relihion asin ateismo. An pinakamahalaga, kaipuhan niatong idepensa an Laicita sa gabos na lugar. An satong mga deretso asin buhay nakadepende dian.
 • ..." Na may mga Muslim na naaanggot sa mga karikaturista na bakong mahalaga sa sakong opinyon. Kita gabos nakolgan an boot sa laen - laen na panahon. Ako nakulgan kan Quran asin kan mga relihiyon" na paghiling sa mga kababaihan, mga LGBT asin mga apostata alagad dai man ako tinatawan nin lisensya na ipagbawal an Islam asin relihiyon o malungkas, maghuma asin maggadan. .... An pagsubli kaiyan bilang Muslim kabtang kan problema asin normal na nangyayari sa Islamista. ... An kudal bakong desensyo, orog na sa murder. ...
 • ..." Sa isyu nin Laicite, maninigo ko sanang idagdag na an Britania bakong sekular na kamugtakan sa ano man na paaging itinao sa establisadong Iglesya nin Inglaterra, mga obispo sa Harong nin mga Kagurangnan asin mga pamibi sa parlamento. Sarong sekular na sosyedad ini apesar kan naestablisar nang simbahan alagad an pagkatakod na ini kan estado asin simbahan halawig an paagi tanganing ipaliwanag kun taano ta an British "sekurismo" gabos manongod sa pagkakapantay-pantay kan mga relihiyon asin bakong pagsusuway kan simbahan asin estado. Ini man an dahelan kun taano ta dai kita puedeng makakua nin ano man sa angat niato sa mga korte nin Sharia digdi sa UK. Huli ini sa mga impluwensya para sa Simbahan asin kun tano an sunod-sunod na mga gobyernong Briton padagos na nagpapalakop nin palakaw nin komunismong relihiyoso sa paggastos kan indibidwal na deretsos asin pagkakapantay-pantay. Anoman na mailigtas an posisyon kan Simbahan sa sosyedad. ...
 • ..." Sa isyu nin Laicite, maninigo ko sanang idagdag na an Britania bakong sekular na kamugtakan sa ano man na paaging itinao sa establisadong Iglesya nin Inglaterra, mga obispo sa Harong nin mga Kagurangnan asin mga pamibi sa parlamento. Sarong sekular na sosyedad ini apesar kan naestablisar nang simbahan alagad an pagkatakod na ini kan estado asin simbahan halawig an paagi tanganing ipaliwanag kun taano ta an British "sekurismo" gabos manongod sa pagkakapantay-pantay kan mga relihiyon asin bakong pagsusuway kan simbahan asin estado. Ini man an dahelan kun taano ta dai kita puedeng makakua nin ano man sa angat niato sa mga korte nin Sharia digdi sa UK. Huli ini sa mga impluwensya para sa Simbahan asin kun tano an sunod-sunod na mga gobyernong Briton padagos na nagpapalakop nin palakaw nin komunismong relihiyoso sa paggastos kan indibidwal na deretsos asin pagkakapantay-pantay. Anoman na mailigtas an posisyon kan Simbahan sa sosyedad. ...
 • "An istoryang Islamista nagin mayor, na iyo an rason kun tano ta magkapirang mga Ingles-taram na media pinag'iisog an mga pag'atake kan mga terorista arog kan mga Islamiko. An mga peryodistang bantay nagrereprodusir nin propagandang Islamista paagi sa pagpaliwanag kun paano sinda "inooyonan" na gadanon- garo baga an tunay na produksyon bakong panggadan... Nabakal na ninda an hoyop kan propaganda, linya asin paglubog. An mga Facts asin ebidensiya nakakahali sa mga ini....Avering to Islamist (asin man batbatal na iba pang harayo-Right) na propaganda, regrehe nin lazy asin koward na "journal," mayong pagkakaiba an Islam, Islamismo asin mga Muslim. ... Mayo daw nin pagkakalaen an Kristianismo, an Kristianong kaisipan asin an mga Kristiano? An gabos daw na Kristiano pareho an kaisipan? ... Pero an mga ini pinagpamugtak sa Islam, Islamismo asin mga Muslim, asin bigla ining mga "journals" nagigin daing kapable sa kritikal na kaisipan. ...
 • An Primer Ministro kan Camarines Sur na si Justin Trudeau na nagsasabi na "mayong kasagkoran an pagpahayag." Imbes an paninindogan na magdara nin simple talagang - iyo iyo na an karingisan asin pagprobokar, an pinakaproblema, bakong libreng pagpahayag kundi paggadan. ...
 • ... An gayong pag'atake sa Pranses o mas tama an unibersal na mga prinsipyo sa buhay, an Islamikong mga teroristang atake inuusar sa desensyo kan saindang mga buhay-buhay, kadahasan, pagkasupremo, misagny, homophobia, kontra-Semitismo, totalitarianismo... Mga bagay na yaon sa balyo kan ika-16 na siglong mga katawohan, kabali an sarong dakulang seksyon kan may pagtubod na populasyon - huli kaini an saindang pangangaipo na ipautob an saindang proyekto nin brust pwersa. ...
 • ...." An nagpapahiling kaini iyo na an mga kwarto ni Charlie Hebdo sarong sarahotan sa mga akto nin daing pili sagkod nagsabrit nin mga pag'asasinar, paggadan asin terorismo. An dai naheheling o pinipili nin iba na dai maheling iyo na an sarahotan bakong dahelan nin terorismo. An sarahotan yaon sa pagbusol kan mga biktima asin pagrason kan mga daing katanosan...."