Jump to content

Omotola Jalade Ekeinde

Hali sa Wikiquote
Omotola Jalade Ekeinde in 2015
Si Omotola Jalade Ekeinde asin si DJA (2011)
Litrato ni Omotola Jalade Ekeinde (2015)

Si Omotola Jalade Ekeinde MFR (namundag Omotola Jalade, 7 Pebrero 1978) sarong Nigerianang aktres, parakanta, pilantropo asin dating modelo.

Mga sambit

[baguhon]
 • An gabos pupulbaran na papaluyahon an boot alagad kamo sana an makakahiling kun sain kamo maduman, kaya kaipuhan kamong magin makusog asin magpadagos.
 • Dai nindo limitaran an saindong sadiri sa nanunudan nindo, an gabos igwa nin manunudan nindo.
 • Mapanggana kun an Dios naoogma sa saindo, kun an pinakaharaning mga tawo sa palibot nindo maogma asin kun an saindong kalag matoninong sa saindo.
 • Magkaigwa nin bisyon kun sain nindo boot na magin buhay kamo.
 • Poon sa ano man na yaon sa saindo, may sarong bagay sa saindong kamot maski gurano kasadit.
 • An mga babae maninigong magtao nin kosog sa saindang sadiri mantang nagdadanay na totoo sa saindang pag - agoman asin agom.
 • Kamo mismo, tibaad dai nindo masabotan iyan, tibaad dai iyan masabotan nin iba, alagad pag - abot nin panahon, igo na an saindong katuyohan.
 • Kaipuhan na igwa nin sarong bagay na nagtutulod sa saindo. Arama an bagay na iyan na nagtutulod sa saimo asin saimong magigin halawig diyan.
 • Puede kitang tumindog. Dakol kitang magigibo sa katapusan kan aldaw kun iyan tama.
 • Dai mo magibo an gabos nin durungan, dai ka magin sobra sa dali - dali. Ipahayag an nasa boot mo, magpahingalo ka, saboton an saimong sadiri asin kamotan mo an saimong sadiri.
 • Dai nindo limitaran an saindong sadiri sa saindong nanonodan. An gabos igwa nin sarong bagay na manonodan nindo.
 • Kun gigibohon nindo an ano man na ginigibo nindo nin mahigos asin marahayon, seguradong dakula an magigin epekto nindo.
 • Naniniwala ako sa bagong babaeng Aprikano na iginagalang an saiyang lalaki asin aram ko na an lalaki iyo an payo kan pamilya, alagad dai man nawara an saiyang sadiri sa arin man na iyan kundi nagboboot asin naghahagad nin paggalang sa sadiri niang paagi.
 • Sa paghona ko an bagong babaeng Aprikano mahilig sa karera asin mahilig sa pamilya.
 • An gabos poprobaran na tumbahon ka alagad ika sana an nakakaheling kun saen ka maduman, kaya kaipuhan na ika makosog, tumubod sa saimo man sana asin magpadagos.
 • An paghona ko kaidto palaen ako, huling an mga bagay na pinagkakainteresan nin dakol bako kong interes. Dai ko na nasasabotan ngonyan an sakong intereses asin nabubuhay ako sa sakong katotoohan.
 • Kaipuhan kitang makaabot sa sarong situwasyon na dian nasasabotan niato kun ano an paninindogan niato asin kun gurano an puersa niato, dai niato lubos na naririsa kun paano niato napoporma an isip nin mga tawo asin kun paano niato binabago an isip nin mga tawo.
 • Dai nindo matatawan nin kahulogan an kapangganahan sa sarong sentence, dakol na tawo an nagprobar na gibohon iyan. Relatibo an kapangganahan. An kapangganahan nindo tibaad bakong kapangganahan para sa sako kundi sa paghona ko sa pankagabsan iyan an kamugtakan nin katoninongan nin isip. Sarong kamugtakan nin pag - ako asin kagayagayahan.
 • Igwa nin espasyo para sa saindo sa kinaban na ini asin sa kinaban na naghahalat sa saindo pasiring sa PERKEKTO mismo asin PRESER.
 • An mga babae maninigong magtao nin kosog sa saindang sadiri mantang nagdadanay pa man giraray na totoo sa saindang pag - agoman asin agom. Kun an pag - agoman nagtatao nin tension, nakararaot sa emosyon, iniisip ko na maninigo kitang magin makosog na humale sa siring na nakadadanyar na mga pag - agoman.
 • An solamenteng nagpapabanal saindo bilang lalaki o babae iyo an kun ika may poder.