Jump to content

The Replacements (TV series)

Hali sa Wikiquote

Mga sambit[baguhon]

Kapanahonan 1[baguhon]

Dick Daring: Boot nindo na ako magin saindong bantog magtaram? Ha, ako natawan nin onra!

C.A.R.':(Paglinaw nin Maribok na Peligro)

Dick Daring: Iyo?

C.A.R.': Bako daw na inot nyatong puprubaran iyan?

Dick Daring: Hinahagad ko daw an saindong opinyon?

C.A.R.': Dai. Garo dai mo man sana hinapot an sakuyang opinyon manungod sa saimong hiyangta na pogo!

Dick Daring: Marhay na dai makulog sa namit kaini enot ko nang hunaon.

Todd: Maghalat nin ikaduwa! Riley, pinirit mo pa sana daw ako na bakalon an saimong dub jeky? Totoo iyan... Nakaaanimar! Dai ko lamang naisip na yaon na iyan sa saimo.

Riley: Bueno, iyan para sa marahay na dahelan.

Todd:Na kamo nagpuputik! Paano ako makatatabang?

Riley: Okay, bako ining trabaho para sa sako.

Sierra McCool: Ya, ni an saimong buhok!

Wolves:Kami nagugutom, bakong desesperado!

Riley: (kay Todd) Todd, ini terible! An tawong ini maisog. Kaipuhan siyang magduman.

Coach Spike: Riley! Makagat mo nguna.

Riley: Sa ibong na lado, dai kita magin pabiglabigla.