Plantilya:Wikisambit:Sambit kan aldaw/Agosto 30, 2021

Hali sa Wikiquote
 
"Hiniling ko kun ano an nasa boot ko,
kun pagmati ko lalaki ako, o kaya babayi,
asin an simbag kaini,
malain sa pagmati."
~ Natalie Wynn, Non-Binary Genders (2016) ~